Aktiekapital

Eniros aktiekapital uppgår till 531 087 050 kronor fördelat på 531 087 050 aktier, varav 530 087 050 stamaktier med en röst per aktie och 1 000 000 preferensaktier med en tiondels (1/10) röst per aktie. Kvotvärdet per aktie är 1 krona. Eniro besitter ett eget innehav uppgående till 1 703 266 aktier. Samtliga aktier i bolaget är i svenska kronor (SEK) och är emitterade i enlighet med Svensk aktiebolagslag (2005:551).