Data per aktie

Data per aktie
           
Före utspädning 2011*** 2012*** 2013**** 2014 2015
Periodens resultat -1,84 2,09 1,29 -17,09 -3,69
Genomsnittligt antal aktier* 100 177 100 177 100 177 100 177 317 742
Eget kapital 30,23 35,02 35,56 17,17 2,35
Börskurs vid periodens slut 11,45 11,05 49,59 7,23 0,92
Antal stamaktier vid periodens slut, exklusive eget inneahv** 100 177 100 177 100 177 100 177 474 538
Antal preferensaktier vid periodens slut   1 000 1 000 1 000 1 000
   
* Justerat för sammanläggningen av aktier juli 2009 (4:1) och januari 2011 (50:1) samt fondemissionselementet (x 5,07) i nyemissionen december 2010.
** Justerat för sammanläggningen av aktier juli 2009 (4:1) och januari 2011 (50:1). 
*** Omräkning av jämförelseår enligt ändrade redovisningsprinciper pensioner
****Retroaktiv omräkning av finansiella rapporter i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel.