Definitioner

Avkastning på eget kapital (%)

Rullande tolv månaders resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på totalt kapital (%)

Rullande tolv månaders rörelseresultat och finansiella intäkter dividerat med genomsnittliga totala tillgångar.

EBITDA

Rörelseresultat exklusive avskrivningar och nedskrivningar.

EBITDA-marginal (%)

EBITDA dividerat med rörelseintäkter.

Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antalet aktier vid periodens slut exklusive eget innehav.

Genomsnittligt antal stamaktier före utspädning

Beräknas som ett genomsnitt av antalet utestående stamaktier, exklusive eget innehav.

Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning

Det genomsnittliga antalet stamaktier justerat för full konvertering av samtliga potentiella stamaktier inom konvertibellånet.

Genomsnittligt eget kapital

Beräknas på genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare per kvartal som beräknats från ingående och utgående balans per kvartal.

Genomsnittliga totala tillgångar

Totala tillgångar för de fyra senaste kvartalen dividerat med fyra.

Justerad EBITDA

EBITDA exklusive omstruktureringskostnader samt övriga jämförelsestörande poster.

Justerat resultat per stamaktie (icke-IFRS)

Nettoresultat per stamaktie justerat för jämförelsestörande poster, förvärvsrelaterade avskrivningar och nedskrivningar samt andra förvärvsrelaterade justeringar. 

Medelantal heltidsanställda

Beräknas som snittet av antalet heltidsanställda vid årets ingång och periodens utgång.  

Operativt kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten och kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive företagsförvärv och avyttringar.

Periodens resultat per stamaktie före utspädning

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare minskat med periodens andel av fastställd utdelning till preferensaktier dividerat med genomsnittligt antal stamaktier före utspädning.

Periodens resultat per stamaktie efter utspädning

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare plus räntekostnader efter skatt avseende konvertibellånet, i förhållande till genomsnittligt antal aktier efter full konvertering.

Räntebärande nettolåneskuld

Upplåning exklusive räntederivat och konvertibellån med avdrag för likvida medel och räntebärande tillgångar.

Räntebärande nettolåneskuld/EBITDA

Räntebärande nettolåneskuld dividerat med EBITDA, tolv månader.

Rörelseresultat

Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar.

Skuldsättningsgrad

Räntebärande nettolåneskuld dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Soliditet (%)

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande dividerat med balansomslutning.

Totala rörelsekostnader

Produktions-, försäljnings-, marknadsförings-, och administrations- och produktutvecklingskostnader exklusive avskrivningar och nedskrivningar.