Ersättning till koncernledningen

Årsstämman 2015 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i linje med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2014 och godkännande av rörlig ersättning till ledande befattningshavare

i form av kontant ersättning med justeringen att något långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram (LTIP) inte föreslogs. Någon tilldelning enligt det tidigare beslutade LTIP 2014 har inte skett.

Målsättningen är att Eniro ska erbjuda en marknadsmässig ersättning, bestående av:

  • fast lön
  • rörlig lön
  • pensionsavsättningar
  • övriga ersättningar och förmåner.

Den fasta lönen baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, kompetens och erfarenhet. Den rörliga lönen består av kontant ersättning begränsad till 40 procent av den fasta lönen (för VD 50 procent). Mål för den rörliga lönen ska bestämmas av styrelsen med början den 1 januari 2015. Målen ska omfatta i huvudsak koncernens finansiella resultat och mätas mot koncernens omsättning och EBITDA. Styrelsen bestämmer den rörliga lönen baserat på årsvisa utvärderingar av den enskilde befattningshavarens uppfyllande av målen. Utbetalning av del av den rörliga lönen ska vara villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt. Bolaget ska ha rätt att kräva återbetalning av rörlig lön om en utbetalning grundats på information som senare visat sig vara uppenbart felaktig.

Eniros pensionspolicy är baserad på endera en individuell tjänstepensionsplan eller en premiebaserad pensionsplan med maximalt 35 procent av den fasta lönen. Då bolaget initierar uppsägning gäller en uppsägningstid om maximalt tolv månader. Övriga ersättningar och förmåner, exempelvis tjänstebiloch sjukförsäkring, ska vara marknadsmässiga. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

VD och koncernchef Stefan Kercza har en uppsägningstid på sex månader vid egen uppsägning och vid uppsägning från företagets sida tolv månader. Vid uppsägning från företagets sida utgår ytterligare sex månaders avräkningsbart avgångsvederlag. Mellan bolaget och övriga koncernledningen gäller en uppsägningstid på sex månader vid egen uppsägning.

Ytterligare information om koncernledningens ersättning för 2015 finns i årsredovisningen för 2015, se not 24 på sidan 70.