Ersättning till styrelsen

Till av bolagsstämman valda styrelseledamöter utgår ersättning med av bolagsstämman fastställda belopp.

Arvode till arbetstagarrepresentanter beslutas också av bolagsstämman.

Aktierelaterade incitamentsprogram för styrelse och ledning

Årsstämman 2016 fattade beslut om aktierelaterade incitamentsprogram för styrelsen och ledande befattningshavare. Programmet erbjöd styrelse och ledning möjlighet att förvärva teckningsoptioner som sedan kan utnyttjas för teckning av aktier under tiden från och med den 1 maj 2019 till och med den 31 maj 2019.

Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till 150 procent av den genomsnittliga kursen för Eniros stamaktie under de fem handelsdagar som föregick årsstämman 2016.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier kommer högst 19 850 000 nya stamaktier att utges vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3 procent, beräknat på antalet aktier (efter full utspädning till följd av full konvertering av utestående konvertibler) vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman 2016.

För detaljerad information om optionsprogrammen, se handlingarna till årsstämman 2016.

Styrelseledamöter ersättning 2015
SEK Styrelsearbete Utskottsarbete
Lars-Johan Jarnheimer, ordf. 2) 1 100 000 127 500
Stina Honkamaa Bergfors 420 000 75 000
Leif Aa. Fredsted 420 000 n/a
Cecilia Lager 420 000 150 000
Anna Settman 420 000 n/a
Katarina Emilsson-Thudén 2) 27 000 n/a
Jonas Svensson 1) 27 000 n/a
Totalt 2 834 000 352 500
   
1) Arbetstagarrepresentant
2) Lars-Johan Jarnheimer erhåller 70 procent av arvodet för arbetet i revisionsutskottet, då han endast har innhaft detta uppdrag från det att Stefan Persson lämnade styrelsen 16 juli 2015.