Finansiell data

Koncernens resultaträkning
M SEK
2011** 2012** 2013*** 2014 2015
Kvarvarande verksamheter
Brutto rörelseintäkter
4 345 4 013 3 596 3 005 2 440
Reklamskatt
-22 -14 -8 -3 -2
Rörelseintäkter
4 323 3 999 3 588 3 002 2 438
 
Produktionskostnader
-1 182 -959 -875 -720 -550
Försäljningskostnader
-1 260 -1 288 -1 140 -1 055 -883
Marknadsföringskostnader
-584 -570 -262 -273 -257
Administrationskostnader
-415 -431 -503 -443 -397
Produktutvecklingskostnader
-325 -327 -259 -206 -226
Övriga intäkter/kostnader
-3 69 17 57 2
Nedskrivning av tillgångar
-378 -12 -104 -1 803 -1 157
Rörelseresultat
176 481 462 -1 441 -1 030
 
Finansiella poster, netto
-364 -140 -142 -153 -60
Resultat före skatt
-188 341 320 -1 594 -1 090
 
Inkomstskatt
4 -100 -141 -68 -35
Årets resultat från kvarvarande verksamheter
-184 241 179 -1 662 -1 125
 
Avvecklade verksamheter
Årets resultat från avvecklade verksamheter
- - - - -
Årets resultat
-184 241 179 -1 662 -1 125
 
Resultat hänförigt till:
Moderbolagets aktieägare
-184 241 177 -1 664 -1 124
Innehav utan bestämmande inflytande
- - 2 2 -1
Årets resultat
-184 241 179 -1 662 -1 125
 
 
Resultat per aktie, (hänförligt till moderbolagets aktieägare)*, SEK
-1,84 2,09 1,29 -17,09 -3,69
Genomsnittligt antal stamaktier före utspädning och efter återköp*, tusental
100 177 100 177 100 177 100 177 317 742
Antal preferensaktier vid periodens slut, tusental
  1 000 1 000 1 000 1 000
 
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar ingår med
42 37 26 22 18
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar ingår med
435 446 185 247 238
Nedskrivningar anl.tillgångar ingår med
378 12 104 1 803 1 157
Avskrivningar & nedskrivningar totalt
855 495 315 2 072 1 413
 
* Justerat för sammanläggningen av aktier juli 2009 (4:1) och januari 2010 (50:1) samt för fondelementet (X 5,07) i nyemissionen i december 2010.
** Omräkning av jämförelseår enligt ändrade redovisningsprinciper pensioner
***Retroaktiv omräkning av finansiella rapporter i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel.