Finansiell översikt

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 1 900 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000.

Under 2015 uppgick intäkterna till 2 438 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 383 MSEK. Cirka 70 procent av Eniros annonsintäkter kommer från digitala kanaler.

Huvudkontoret ligger i Stockholm.

 

Nyckeltal
           
  2011*** 2012*** 2013**** 2014 2015
Finansiella nyckeltal          
Rörelsemarginal - EBITDA 23,8 24,4 22 21 16
Eget kapital, genomsnitt 12 månader 3 201 3 308 3 607 3 021 1 312
Avkastning på eget kapital, 12 månader -6 7 4,9 -55,1 -86
Räntebärande nettoskuld 3 535 2 704 2 340 2 208 1 241
Skuldsättningsgrad 1,2 0,8 0,6 1,2 1,1
Soliditet 31 40 45 29 26
Räntebärande nettoskuld/EBITDA 3,4 2,8 3 3,5 -
Räntebärande nettoskuld/justerad EBITDA 3,3 2,8 2,6 3,3 2,7
   
Nyckeltal per aktie före utspädning          
Årets resultat, (moderbolagets aktieägare)* -1,84 2,09 1,29 -17,09 -3,69
Genomsnittligt antal aktier efter återköp * 100 177 100 177 100 177 100 177 317 742
Eget kapital 30,23 35,02 35,56 17,17 2,35
Börskurs vid periodens slut 11,45 11,05 49,59 7,23 0,92
Antal stamaktier vid periodens slut** 100 177 100 177 100 177 100 177 474 538
Antal preferensaktier vid periodens slut   1 000 1 000 1 000 1 000
   
Andra nyckeltal          
Medelantal heltidsanställda 3 680 3 409 3 002 2 536 2 106
Antal heltidsanställda vid periodens slut 3 626 3 187 2 816 2 256 1 877
   
* Justerat för sammanläggning av aktier i juli 2009 (4:1) och januari 2010 (50:1) samt fondemissionselementet (X5,07) i nyemissionen december 2010.
** Justerat för sammanläggning av aktier i juli 2009 (4:1) och januari 2010 (50:1).
*** Omräkning av jämförelseår enligt ändrade redovisningsprinciper pensioner
****Retroaktiv omräkning av finansiella rapporter i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel.