Finansiell rapportering och information

Eniro ger löpande information till marknaden om koncernens utveckling och finansiella ställning.

Eniros styrelse har antagit en informationspolicy i enlighet med de krav som ställs i NASDAQ Stockholms regelverk för emmitenter avseende informationspolicy.

Policyn gäller för styrelsen och koncernledningen och omfattar både skriftliga och muntliga uttalanden.

Finansiell information lämnas regelbundet i form av:

  • Delårsrapporter, som publiceras som pressmeddelanden
  • Eniros årsredovisning
  • Pressmeddelanden om nyheter och viktiga händelser
  • Telefonkonferenser och webbsändningar för finansanalytiker, investerare och media samma dag som delårs- och helårsrapporter publiceras samt i samband med publicering av annan viktig information
  • Presentationer för finansanalytiker och investerare i samband med investerarmöten, road shows samt kapitalmarknadsdagar

Samtliga rapporter, presentationer och pressmeddelanden publiceras samtidigt på koncernens webbplats www.enirogroup.com