Finansiella mål

Eniro prioriterar en minksning av nettoskulden i relation till EBITDA framför utdelning. 

Eniros preferensaktieägare är berättigade till en årlig utdelning om 48 SEK per preferensaktie. Utdelningen betalas ut med ett intervall om tre månader.