Hållbarhet/miljö

Eniros ambition är att ta socialt ansvar och agera proaktivt i relation till samtliga intressenter – kunder, användare, medarbetare, aktieägare och leverantörer. Det innebär ansvarstagande såväl etiskt och socialt som miljömässigt.

Ansvarstagande gentemot kunder och användare

Vi vill erbjuda kunderna enkla marknadsföringslösningar som bidrar till att bygga lokala relationer. Från att katalogerna kom har vi hjälpt människor att hitta företag och därmed hjälpt små och medlestora lokala företag att överleva. Utan livskraften i de lokala företagen skulle mindre kommuner, städer och bostadsområden efterhand utarmas och förlora sina invånare. Vårt syfte är att hjälpa dessa företag att nå ut i en digitaliserad och centraliserad marknadsutveckling och i förlängningen hålla närområden levande och tillgängliga för våra användare att upptäcka. Såväl våra kunder som användare ska uppleva oss som en engagerad, pålitlig och hjälpsam samarbetspartner och källa för information.

Miljö

Fokus för vårt miljöarbete är framförallt att minska miljöpåverkan från den digitala verksamheten. Det gör vi genom att arbeta med konsolidering och virtualisering av servrar. Inom Printverksamheten minskar andelen tryckta kataloger successivt. För den kvarvarande verksamheten ställer vi miljökrav i hela värdekedjan från val av papper till produktion och distribution.

I vår dagliga verksamhet är miljöarbetet fokuserat på insatser som spar tid och kostnader samt minskar miljöpåverkan. Exempelvis ersätts allt fler resor med telefon- och videokonferenser, och bolaget strävar efter att minska antalet flygresor.

Ansvarsfulla inköp

Vid upphandlingar ställer vi krav på att leverantörer ska ha en dokumenterad policy för etik och miljö och vissa miljöaspekter vägs in i valet av leverantör. De största inköpen sker inom digital produktion, kontor, tryck och distribution av kataloger. Vid tryck av kataloger använder vi FSC-certifierat papper. Där vi kan påverka enligt gällande hyresavtal ställer vi även krav på grön el.

Affärsetik och antikorruption

God affärsetik är självklart för oss. Samtliga säljare utbildas i hur de ska agera i kundrelationer vilket även omfattar gåvor och representation.

Sedan 2014 har vi en Compliance kommitté som består av representanter från juridik, HR och finans med uppgift att hantera oegentligheter. 2014 startade vi även upp vår whistleblower-funktion, där enskilda medarbetare kan rapportera om man tycker att något avviker från gällande rutiner, policy eller regler.

Ansvarsfull marknadsföring och användardata

I våra söktjänster tillåter vi bara reklam som följer lagar, regler och är i överensstämmelse med våra egna etiska riktlinjer. Reklamen får inte heller upplevas som stötande. I övrigt har vi också en restriktiv inställning till reklam för alkohol och tillåter ingen reklam för spritdrycker eller receptbelagda läkemedel.

Reklampristävlingar är utformade i enlighet med relevant lagstiftning och kommersiella reklamlotterier godkänns inte. Vår policy för ansvarsfull marknadsföring omfattar också reklam som uppfattas som diskriminerande eller som på annat sätt undergräver mänskliga rättigheter.

En gemensam branschfråga är hanteringen av användardata. Det handlar om att skydda användarnas integritet, samtidigt som det finns ett växande intresse för att bättre kunna kartlägga sökmönster och erbjuda mer riktade tjänster. I nuläget hanteras sådana frågor löpande genom branschorganisationer och i koncernledningen.

Eniros riktlinjer

Eniro har en koncerngemensam etikpolicy. Alla medarbetare förväntas följa den och målsättningen är att alla nya medarbetare utbildas i dess innehåll och innebörd. Vår etikpolicy hanterar bland annat:

 • mänskliga rättigheter
   
 • kundrelationer
   
 • konkurrens och oberoende

Utöver vår etikpolicy har vi också ytterligare ett antal riktlinjer för vårt uppförande:

 • Jämställdhetspolicy (för respektive land)
   
 • Miljöpolicy
   
 • Inköpspolicy
   
 • Policy för reklam och diskriminering