Information och kommunikation

Whistleblowing funktion

En koncerngemensam whistleblowing funktion ger alla medarbetare möjlighet att anonymt rapportera allvarliga missförhållanden och överträdelser av Eniros olika policyer. Syftet med denna funktion är bland annat att upprätthålla god etik och förhindra oegentligheter inom Eniro till fördel för bolagets anställda, kunder, leverantörer och ägare. Under 2015 har elva ärenden rapporterats till Eniros whistleblowing funktion.

Information och kommunikation

Eniros kommunikation ska vara öppen, relevant, korrekt och tillgänglig för alla intressegrupper samtidigt. All kommunikation ska ske i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Styrelsen har fastställt en informationspolicy som reglerar hur bolaget ska offentliggöra information. Information till externa parter kommuniceras regelbundet genom pressmeddelanden och på www.enirogroup.com.

Styrelsen får regelbundet finansiella rapporter. Styrelsen granskar och godkänner delårsrapporter och årsredovisning vid ordinarie sammanträden före publicering. Finansiell information om koncernen får endast kommuniceras, utöver styrelsen, av VD samt koncernens Ekonomi- och finansdirektör.

Principer för finansiella processer kommuniceras mellan ledning och övrig personal genom regelbundna möten, intranät och e-post.

Koncernens Ekonomi- och finansdirektör rapporterar resultatet av sitt arbete med internkontroll avseende den finansiella rapporteringen till revisionsutskottet. Resultatet av revisionsutskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder rapporteras löpande till styrelsen.

Finansiell rapportering

Finansiell data rapporteras månadsvis från alla rapporteringsenheter i enlighet med rapporteringsrutiner dokumenterade i redovisningsmanualen. Rapporteringen utgör grunden för koncernens konsoliderade finansiella rapportering.

Konsolideringen görs utifrån ett legalt och operativt perspektiv, vilket resulterar i månadsvisa fullständiga resultat-och balansräkningar för varje bolag samt konsoliderat för koncernen. All konsolidering sker centralt.