Intern kontroll och riskhantering

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen syftar till att ge en rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen. Den externa finansiella rapporteringen ska vara upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på bolag noterade på Nasdaq Stockholm.

Eniro har implementerat ett modifierat COSO-ramverk för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen, uppdelat på fem komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, processer och kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsens ansvar att se till att bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och att intern kontroll efterlevs. Det är också styrelsens ansvar att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag.

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott som bland annat övervakar bolagets finansiella rapportering och övervakar effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen. Styrelsen har beslutat att inte inrätta en särskild internrevisionsfunktion. Bedömningen baseras på koncernens storlek och verksamhet samt befintliga internkontrollprocesser. Vid behov används externa rådgivare för projekt avseende intern kontroll på uppdrag av revisionsutskottet.