Koncernledning

VD utses av och får instruktioner från styrelsen. VD utser i sin tur övriga medlemmar i koncernledningen och är ansvarig för den löpande förvaltningen av koncernens verksamhet i enlighet med styrelsen riktlinjer och anvisningar.

Eniros koncernledning består av VD och koncernchef, Ekonomi- och finansdirektör, ansvarig för Affärsstöd, ansvarig för Försäljning Norden samt ansvarig för User and Customer Experience.

VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut efter samråd med dess ledamöter.

Koncernledningen har under 2015 fokuserat arbetet kring:

  • åtgärder för att förbättra lönsamheten
  • åtgärder för att minska personalomsättningen
  • strategin och varumärkesplattform
  • finansieringen
  • det digitala produkterbjudandet och digitala trender
  • effektiviseringar inom organisationen
  • renodling och koncentration av verksamheten.