Kontrollaktiviteter

Eniro har identifierat följande huvudprocesser:

  • intäktsprocessen
  • löneprocessen
  • inköpsprocessen
  • bokslutsprocessen.

Processerna har dokumenterats med detaljerade beskrivningar av kontrollaktiviteter. Kontrollaktiviteterna, som kan vara av såväl manuell som automatiserad karaktär, har som främsta syfte att upptäcka och förebygga fel och därigenom säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen. Kontrollaktiviteterna återfinns på såväl dotterbolags- som koncernnivå.

Roller och ansvar

Roll

Kontrollutövare

Delprocessägare

Processägare

Ansvar

Utför kontroll
Utvärderar kontroll
Rapporterar effektivitet i kontrollen
Uppdaterar och övervakar delprocesser Uppdaterar och styr hela processer

Exempel på uppgift

Dokumentera utförd kontroll
Adressera eventuell avvikelse
Granska och bekräfta utförd kontroll
Förbereda och säkerställa eventuell åtgärd
Följa upp och rapportera kontroll och utvärdering
Följa upp eventuell åtgärd

Rapport

Dokumentation i riskkontrollmatris
Kvartalsvis rapportering om utförda kontroller, effektivitet och eventuell förändring av delprocessen
Kvartalsvis rapportering om utförda kontroller, effektivitet och eventuell förändring av delprocessen

Rapporterar till

Delprocessägare Processägare Ekonomi- och finansdirektör