Kontrollmiljö

Revisionsutskottet är ansvarigt för att förbereda styrelsens arbete med att säkerställa kvaliteten avseende koncernens finansiella redovisning. Detta inkluderar även att övervaka revisionsprocessen, säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen och att följa upp avvikelserapporter. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen har delegerats till VD.

Kontrollmiljön i Eniro utgörs av ett antal bolagsövergripande policyer, riktlinjer och ramverk relaterade till den finansiella rapporteringen. Dessa innehåller:

  • redovisningsmanual (inklusive Eniros ramverk för intern kontroll)
  • finanspolicy
  • direktiv och instruktioner avseende beslutsnivåer och bemyndiganden
  • direktiv avseende insiderfrågor
  • informationspolicy
  • etisk policy.

Riktlinjerna uppdateras regelbundet samt kommuniceras via intranätet. Förändringar i redovisningsmanualen kommuniceras i samband med månatliga bokslut till de som är involverade i arbetet med den finansiella rapporteringen.