Konvertibellån 2015/2020

Styrelsen för Eniro beslutade den 5 februari 2015 om en konvertibelemissionen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Styrelsens beslut godkändes vid en extra bolagsstämma den 9 mars 2015. Konvertibellånet uppgår till nominellt 500 MSEK och löper över fem år med förfallodag den 14 april 2020.

Den 23 april noterades konvertiblerna på Nasdaq Stockholm med kortnamnet ENRO KV 1. 

Per den sista i varje månad som konvertertibelägare har påkallat konvertering av konvertibler till aktier, är Eniro skyldiga att via pressmeddelande meddela det nya antalet utestående aktier. Vidare regogör Eniro löpande i sina kvartalsrapporter för antalet utestående konvertibler vid utgången av varje kvartal.

Villkor

Högsta totalbelopp i konvertibelemissionen:

Det totala nominella beloppet i Konvertibelemissionen uppgår till högst 500 MSEK. Varje konvertibel har ett nominellt belopp om 1 MSEK.

Initial konverteringskurs:

Den initiala konverteringskursen uppgår till 1,95 SEK. Konverteringskursen kan komma att omräknas i händelse av bland annat emission av aktier eller teckningsoptioner, fondemission och utdelning.

ISIN-kod:

ISIN-koden för konvertiblerna är SE0006789830. Konvertiblerna kan konverteras till stamaktier i Bolaget med ISIN-kod SE0000718017 och som för närvarande är noterade på Nasdaq Stockholm under Bloomberg-tickern ”ENRO SS”.

Valuta:

Konvertiblerna är denominerade i SEK.

Löptid:

Fem år. Förfallodatumet är den 14 april 2020.

Emissionsdag:

14 april 2015.

Ränta:

På varje konvertibel löper en årlig räntesats om 6 procent från (men exklusive) den 14 april 2015. Räntan förfaller till betalning halvårsvis i efterskott den 14 april och 14 oktober varje år, för första gången den 14 oktober 2015.

Konvertibelinnehavares rätt att påkalla konvertering:

Konvertibelinnehavare kan påkalla konvertering till gällande konverteringskurs när som helst efter den dag som infaller två bankdagar efter registrering av konvertiblerna vid Bolagsverket till den tionde bankdagen innan den 14 april 2020 eller, om tidigare, till och med den tionde bankdagen innan den dag som bestäms för inlösen av konvertiblerna.

Vid påkallande av konvertering ska den av Bolaget fastställda anmälningsblanketten för registreringssyfte vara vederbörligt ifylld och inlämnad till Bolaget och agenten. Sådant påkallande av konvertering är bindande och oåterkalleligt.

Euroclear och notering:

Efter registrering hos Bolagsverket ska konvertiblerna registreras hos Euroclear. Således kommer inga konvertibelbevis avseende konvertiblerna att utges. Bolaget har ansökt om notering av konvertiblerna på Nasdaq Stockholm.