Övervakning

Ekonomi- och finansdirektören ansvarar för övervakning och utvärdering av effektiviteten i bolagets riskhantering och interna kontrollsystem. Under 2015 har ett arbete med en översyn av internkontrollsystemet fortsatt, vilket lett till att processer och rutiner förstärkts ytterligare.

Arbetet med internkontroll rapporteras löpande till koncernledning och revisionsutskott. Den löpande rapporteringen utgör grunden för styrelsens utvärdering och bedömning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen och ligger till grund för beslut om eventuella förbättringsåtgärder.