Redovisningsprinciper

ALLMÄNT

Koncernen omfattar moderbolaget Eniro AB (publ) med organisationsnummer 556588-0936 och dess dotterföretag och intresseföretag. Moderbolaget har sitt säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 10 oktober 2000. Adressen till huvudkontoret är 169 87 Stockholm. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts av styrelsen den 4 april och ska fastställas på årsstämman den 27 april 2016.

GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRIC sådana de antagits av EU samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar
tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen.

NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER SOM TILLÄMPAS AV KONCERNEN

De nya och förändrade standarder som trätt i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2015 avser IFRIC 21 Avgifter samt ett antal klargöranden relaterade till IFRS 1,
IFRS 3, IFRS 13 samt IAS 40. Inga av dessa klargörande, ändringar och tolkningar har någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.

För fullständig redogörelse av koncernens redovisningsprinciper, se årsredovisningen för 2015, not 1, sid 56-59.