Revisorer

Årsstämman väljer bolagets revisor. Revisorn är ansvarig för att utifrån en årligen fastställd revisionsplan granska och utvärdera verksamhetens risker och koncernens finansiella rapportering. Revisorn träffar regelbundet revisionsutskottet för att informera om det löpande revisionsarbetet.

Årsstämman 2016 valde om PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill årsstämman 2017.

PricewaterhouseCoopers AB representerades under året fram till årsstämman 2016 av Mikael Eriksson som huvudansvarig revisor. Mikael Eriksson har varit huvudansvarig revisor i Eniro sedan 2015. Från tiden efter årsstämman 2016 representeras PricewaterhouseCoopers AB av den auktoriserade revisorn Michael Bengtsson

Ersättning till revisorerna utgår enligt räkning efter träffad överenskommelse.

Information om ersättning till revisorerna finns i årsredovisningen för 2015, se not 25 på sidan 72.