Riskanalys

Eniro genomför en årlig riskanalys. Baserat på denna analys identifieras och utvärderas de väsentliga riskerna som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Riskbedömningen utgör underlag för hur riskerna ska hanteras genom förbättrad kontrollmiljö samt leder fram till att prioriterade områden som ska utvärderas.