Risker och riskhantering

Eniro definierar risk som en osäkerhet inför att en händelse kan komma att inträffa som kan få påverkan på bolagets förmåga att uppnå fastställda affärsmål inom en given tidsperiod. Risker är ett naturligt inslag i all affärsverksamhet och måste hanteras av företaget på ett effektivt sätt.

Riskhantering syftar till att förebygga, begränsa eller förhindra att risker uppkommer och drabbar verksamheten på ett negativt sätt.

Eniro genomför årligen en riskanalys, Enterprise Risk Management (ERM), som omfattar samtliga delar av verksamheten, såväl intäktsområden som koncernfunktioner. Eniro strävar efter att på ett effektivt sätt identifiera, utvärdera och hantera potentiella risker.

Riskerna kan grupperas i ett antal områden; bransch- och marknadsrisker, kommersiella risker, operationella risker, finansiella risker, risker kopplade till efterlevnad av lagar och regelverk samt finansiella rapporteringsrisker.

Riskexponeringen bedöms som olika stor inom Eniros rapporterade intäktskategorier Desktop sök, Mobilt sök, Kompletterande digitala marknadsföringsprodukter, Print och Voice. I riskanalysen identifieras de olika riskerna på ett strukturerat sätt genom en analys av ett antal riskdrivare per riskkategori. För varje identifierad risk görs en bedömning av huruvida risken ska bevakas, elimineras, reduceras eller ökas om det bedöms som en möjlighet.

Riskanalysen ligger bland annat till grund för det årliga arbetet att ta fram Eniros affärsplan. I riskanalysen fastställs ett antal riskhanteringsaktiviteter som bedöms som strategiska eller operationella initiativ. Riskanalysen inklusive riskhanteringsåtgärderna rapporteras till bolagets revisionsutskott samt styrelsen för utvärdering och godkännande.

För mer information om riskfaktorer och riskhantering hänvisas till koncernens årsredovisning för 2015, sidorna 34-37.