Styrelse

Styrelsen ska styra bolagets verksamhet i enlighet med bolagets och alla aktieägares intressen. Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som jämte aktiebolagslagen, bolagsordningen och Koden klargör styrelsens ansvar och reglerar ansvarsfördelningen inom styrelsen, det vill säga mellan ordförande och övriga ledamöter, liksom mellan styrelsen och dess utskott. Arbetsordningen innehåller även rutiner för det löpande styrelsearbetet. 

Styrelsen ska normalt hålla sex ordinarie möten per år, varav minst ett med bolagets revisorer närvarande och utan personer från koncernledningen. Extra styrelsemöten kan hållas för att behandla frågor som inte lämpligen kan behandlas på ett ordinarie möte. Sådana möten kan hållas per telefon, videokonferens eller per capsulam.

Normalt ska kallelse till ordinarie möten skickas till ledamöterna en vecka före aktuellt möte. Med kallelsen ska bland annat dagordning och relevant dokumentation och beslutsunderlag för de ärenden som ska behandlas på mötet skickas med.

Styrelsens sammansättning

Enligt Eniros bolagsordning ska styrelsen bestå av fyra till tio ledamöter, som årligen väljs på årsstämman efter förslag från valberedning för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt svensk lag har arbetstagarorganisationerna rätt att utse tre ledamöter och en suppleant för varje sådan ledamot. Styrelsen består för närvarande av fyra stämmovalda ledamöter samt två ordinarie arbetstagarrepresentanter. Ingen av styrelsens ledamöter ingår i bolagets koncernledning.