Styrelsens arbete 2015

Styrelsen har under 2015 hållit 22 styrelsemöten. Varje styrelseledamotsnärvaro på dessa möten framgår på sidorna 46-47 i årsredovisningen för 2015. Eniros bolagsjurist, Lina Söderström, är sekreterare vid styrelsemötena.

Vid de ordinarie styrelsemötena har VD redogjort för koncernens resultat och finansiella ställning inklusive prognos för de kommande kvartalen.

Viktigare frågor som styrelsen behandlat under året omfattar bland annat:

 • bolagets ledning, resultat och finansiella ställning
 • finansieringsfrågor, inklusive kapitalanskaffning och omförhandlat banklåneavtal
 • nedjustering av prognos
 • ärende i börsens disciplinnämnd
 • uppföljning av kvalitetssäkring av intäktsredovisning, och om roller och ansvar
 • intern kontroll
 • åtgärder med anledning av årsstämmans beslut att inte bevilja tidigare VD ansvarsfrihet
 • överenskommelse med tidigare VD med anledning av tvist avseende avgångsvederlag
 • strategifrågor, omstrukturerings- och organisationsfrågor
 • bolagets produkt- och tjänsteutbud
 • avtal och investeringar bland annat nytt hyresavtal för huvudkontoret
 • nedskrivning av goodwill.

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt arbete under ledning av styrelsens ordförande. Utvärderingen avser inriktning på styrelsens arbete, arbetsformer och arbetsklimat. Utvärderingen inriktar sig även på att utvärdera behov av kompetens i styrelsen. Syftet är att utveckla styrelsens arbete och ge underlag till valberedningen.

Under 2015 har styrelseledamöterna skriftligen inkommit med sin redogörelse av hur styrelsearbetet förlöpt under året utifrån ovan beskrivna parametrar. Styrelsen har vidare diskuterat formerna för dess arbete i samband med styrelsemöten under året. Resultatet av utvärderingen har rapporterats av ordförande till valberedningen.