Styrelsens sammansättning

Stämmovalda ledamöterArbetstagarrepresentanter

Oberoende

Samtliga ledamöter valda av årsstämman uppfyller enligt valberedningen de krav på oberoende som ställs av Svensk kod för bolagsstyrning.1)

1) Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en majoritet av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. För att avgöra om en styrelseledamot är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende. En styrelseledamot som är anställd av eller styrelseledamot i ett företag som är en större ägare (direkt eller indirekt kontrollerande 10 procent eller mer av aktierna eller rösterna), ska anses som icke oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.