Upplåning

Eniros upplåning hanteras centralt av Eniro Treasury AB för att säkerställa effektivitet och riskkontroll. Lån upptas på koncernnivå och överförs till dotterbolag i form av interna lån eller genom kapitaltillskott.

Eniros huvudsakliga lånefinansiering genomfördes i slutet av 2010. Vid tecknandet av låneavtalet bestod bankkonsortiet av sex banker, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Bank ASA, Filial Sverige, Svenska Handelsbanken AB (publ), Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ).

Eniros lånefinansiering har sedan genomförandet i slutet av 2010 omförhandlats och korrigerats. Omförhandlingar har skett den 5 juni 2012, då en bank lämnade konsortiet, och den 27 maj 2013, då det totala lånet omförhandlades. Den 24 april 2015 trädde det senaste omförhandlade låneavtalet i kraft. Den nya omförhandlade faciliteten är förlängd till slutet av 2018. 

Per den 31 december 2015 uppgick Eniros bankskulder till 1 465 miljoner kronor fördelade på 1 295 miljoner i långfristiga skulder och 170 miljoner i kortfristiga skulder. 

Per den 31 december 2015 uppgick det outnyttjade beloppet enligt låneavtalet till 125 miljoner svenska kronor, jämfört med 53 miljoner kronor per den 31 december 2014.

Räntekostnader balanseras och redovisas som räntekostnad över lånets löptid. Under 2015 uppgick balanserade upplåningskostnader för banklån till 52 miljoner kronor, jämfört med 29 miljoner kronor under 2014. 

Utestående upplåning under befintlig kreditfacilitet, samtliga belopp uttryckta i MSEK 31 dec. 2015 31 dec. 2014 31 dec. 2013 31 dec. 2012 31 dec. 2011
NOK 206 374 452 1 114 1 448
DKK 53 91 90 57 76
SEK 1 206 1 927 1 943 1 635 2 407
SEK, beviljade men ej utnyttjade kreditramar 125 (RCF) 53 (RCF) 84 (RCF) - -

Per den 31 december 2015 hade Eniro en räntetrappa avseende räntemarginal som bygger på Eniros skuldsättningsgrad (definierat som nettoskulden i förhållande till EBITDA på koncernnivå). Räntetrappan avseende räntemarginalen löper från 4 procent om nettoskuld i förhållande till EBITDA överstiger 1,5 gånger till 3,5 procent om skuldsättningsgraden understiger 1,5 gånger.

Låneavtalet per 31 december 2015 innehåller villkor avseende obligatorisk återbetalning i förtid avseende bland annat inkomster från avyttringar, försäkringar, emissioner på kapitalmarknader och så kallade mezzanine finansieringar. Låneavtalet innehåller även villkor avseende obligatorisk återbetalning i förtid vid ägarförändring i Eniro. Nivån för ägarförändring kommer att sättas till att mer än 30 procent av rösträtterna i Eniro förvärvas av en person som är ensam eller som agerar tillsammans med annan person som ingår i samma koncern eller är närstående eller agerar tillsammans med den personen.

Fullständig information om Eniros upplåning återfinns i årsredovisningen för 2015 i not 14 på sidorna 65-66.