Utdelning och utdelningspolicy

Bolaget prioriterar en minskning av nettoskulden framför utdelning.

Eniros preferensaktie är berättigad till en årlig utdelning uppgående till 48 kronor per aktie.

Preferensaktie

Eniro har en noterad preferensaktie som är utdelningsberättigad. Preferensaktien är evig tills dess att årsstämman beslutar om en återkallelse. Aktien ger en årlig utdelning om totalt 48 kronor per aktie, fördelat på fyra utbetalningstillfällen med tre månader mellan varje.

Överföringar av kapital till aktieägare
M SEK 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Utdelning på stamaktier - - - - - - - 839
Udelning på preferensaktier 48 48 48 24 - - - -
Inlösen av aktier - - - - - - - -
Återköp - - - - - - - -
Totalt 48 48 48 24 - - - 839
Utdelningsgrad stamaktier, % 0 0 0 0 0 0 0 41
Direktavkastning preferensaktier, % 16,70 17,02 9,49 5,24 - - - -