Utskott

Styrelsen har för närvarande inrättat två utskott inom sig, ersättningsutskottet som inrättades första gången 2001 och revisionsutskottet som inrättades första gången 2004. 

Ersättningsutskottet 2015

Under tiden efter årsstämman 2015 har ersättningsutskottet utgjorts av Lars-Johan Jarnheimer (ordförande) och Stina Honkamaa Bergfors.

Enligt Koden ska ersättningsutskottet bland annat bereda styrelsens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare. Enligt styrelsensarbetsordning ska ersättningsutskottets förslag presenteras för styrelsen som fattar beslut om att framlägga förslaget till årsstämman. Förslaget ska vara i linje med praxis för börsnoterade bolag. Styrelsens förslag till riktlinjer som antogs av årsstämman 2015 framgår av sidan 43 i årsredovisningen 2015.

Styrelsen har genom styrelsens arbetsordning bemyndigat ersättningsutskottet att besluta om individuella löner, ersättningar och pensionsförmåner för ledande befattningshavare, exklusive VD. Ersättningsutskottet höll under året totalt åtta möten. För ledamöternas närvaro se sidorna 46-47 i årsredovisningen 2015.

Mötena i ersättningsutskottet protokollförs och avrapporteras muntligen vid styrelsemötena.

Ersättningsutskottet 2016

Under 2016 består ersättningsutskottet av Joachim Berner (ordförande) och Björn Björnsson. Björn Björnsson har ersatt Örjan Frid som var ledamot i ersättningsutskottet fram tills dess han utsågs till VD 12 augusti 2016.

Revisionsutskottet 2015

Under tiden efter årsstämman 2015 har revisionsutskottet utgjorts av Cecilia Lager (ordförande) och Staffan Persson fram till hans utträde den 16 juli 2016, då han ersattes av Lars-Johan Jarnheimer.

Enligt aktiebolagslagen ska revisionsutskottet bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering. Revisionsutskottet ansvarar enligt styrelsens arbetsordning för beredningen av styrelsens arbete med att säkerställa kvaliteten avseende koncernens finansiella rapportering. Detta inkluderar att övervaka processerna för revision och effektiviteten i den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. 

Revisionsutskottet ska löpande sammanträffa med Eniros revisor och hålla sig informerat om inriktningen och omfattningen av revisionsarbetet samt utvärdera detta. Utskottet ska även löpande diskutera synen på Eniros risker avseende den finansiella rapporteringen med revisorn. Revisionsutskottets medlemmar har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom svenskt näringsliv. Revisionsutskottet ska informera Eniros valberedning om sin utvärdering av revisionsarbetet. Revisionsutskottet ska i samband med revisorsval bistå valberedningen i dess arbete avseende framtagande av förslag till revisor och arvode för revisionsarbetet. 

Styrelsen har genom styrelsens arbetsordning bemyndigat revisionsutskottet att fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revisionstjänster som Eniro får upphandla av sin revisor. Revisionsutskottet har rätt att självständigt anlita externa rådgivare för särskilda utredningar som revisionsutskottet anser vara nödvändiga att genomföra. Revisionsutskottet har rätt att begära information från och stöd för sitt arbete från samtliga anställda inom koncernen, liksom att begära att enskilda tjänstemän deltar i revisionsutskottets möten.

Revisionsutskottet har under året haft elva möten. För ledamöternas närvaro se sidorna 46-47 i årsredovisningen 2015.

Mötena i revisionsutskottet protokollförs, bifogas styrelsematerialet och avrapporteras muntligen vid styrelsemötena.

Viktiga frågor som revisionsutskottet behandlat under året inbegriper:

 • intäktsredovisning
 • nterna kontrollprocesser och rutiner
 • finansieringsfrågor, inklusive kapitalanskaffning och omförhandla banklåneavtal, och finansiella mål
 • nedjustering av prognos
 • ärende i börsens disciplinnämnd
 • revision
 • riskanalyser
 • övervakning av finansiell rapportering
 • försäkringsfrågor
 • pensionsfrågor
 • nedskrivningstest av immateriella tillgångar.

Revisionsutskottet 2016

Under 2016 består revisionsutskottet av Ola Salmén (ordförande) och Björn Björnsson.