Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämman. Valberedning ska också framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets hemsida.

För ytterligare information om valberedningens arbete, se bolagsstyrningsrapporten.

Procedur för inrättande av valberedning i Eniro

Styrelsens ordförande kontakter de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

För ytterligare detaljer kring proceduren för hur valberedningen utses, se Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2016. 

Valberedningen inför årsstämman 2016 bestod av:

  • Pehr-Olof Malmström, Danske Capital AB (ordförande)
  • Staffan Persson, Zimbrine Holding, BV
  • Sebastian Jahreskog, eget innehav och via bolag
  • Jesper Bonnivier, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
  • Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande i Eniro.

Valberedningen inför årsstämman 2017 består av:

  •  Sebastian Jahreskog, eget innehav och via bolag (ordförande)
  •  Joakim Falkner, utsedd av aktieägaren Per Helander
  •  Ilija Batljan, eget innehav och via bolag, och
  •  Björn Björnsson, styrelseordförande i Eniro.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@eniro.com senast den 14 mars 2017.