Pressmeddelanden

Beslut vid årsstämma i Eniro AB (publ)

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag, med undantag för förslaget om omstrukturering av aktiestrukturen under punkt 15 på dagordningen som inte godkändes med erforderlig majoritet.

Med hänsyn till risken för spridning av coronaviruset kunde deltagande i årsstämman endast ske genom förhandsröstning (sk poströstning).

Årsstämman fattade bl.a. följande beslut:

1. Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020 fastställdes.

2. Stämman beslutade om disposition av Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning för stamaktier eller preferensaktier lämnas för räkenskapsåret 2020 och att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen överförs i ny räkning.

3. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

4. Stämman beslutade om styrelse- och revisorsarvode i enlighet med valberedningens förslag. Beslutet innebar ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 2.255.000 kronor att fördelas med 675.000 kronor till styrelsens ordförande, 500.000 kronor till styrelsens vice ordförande samt 360.000 kr till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget. Beslutet innebar vidare att, utöver styrelsearvodet, ingen ersättning skulle utgå för utskottsarbete, att 1.500 kr per möte ska utgå till varje arbetstagarrepresentant (som ett inläsningsarvode), samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

5. Stämman beslutade om omval av Henrik Salwén, Urban Hilding och Arne Myhrman samt omval av Arne Myhrman som styrelsens ordförande. Därtill beslutade stämman om nyval av Anders Hugosson och Mia Batljan som styrelseledamöter samt utsåg Anders Hugosson till vice ordförande. För en närmare presentation av ledamöterna hänvisas till www.enirogroup.com.

6. Stämman beslutade om nyval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor.

7. Årsstämman godkände den av styrelsen upprättade rapporten över ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

8. Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, innefattande bland annat att bolagets företagsnamn ändras till Eniro Group AB.

9. Stämman beslutade inte i enlighet med styrelsens förslag under punkt 15 på dagordningen om omstrukturering av bolagets aktiestruktur, innefattande A) omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, B) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier av serie B och C) fondemission. En majoritet av vid stämman företrädda aktier och röster stödde styrelsens förslag, även inom samtliga klassvisa omröstningar, men såvitt avsåg den klassvisa omröstningen inom aktieslaget preferensaktier av serie B uppnåddes inte den erforderliga majoriteten. Därmed kommer ingen del av beslutsförslagen under punkt 15 på dagordningen att genomföras.

10. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier i Bolaget.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.


För mer information, vänligen kontakta:

Arne Myhrman, Styrelsens ordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 14.45 CET.

Eniro AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 msek och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

För mer information, vänligen kontakta:

Arne Myhrman, Styrelsens ordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 14.45 CET.

20jul '21
Regulatorisk

"Under andra kvartalet har vi sett en stark orderingång på alla våra marknader, framförallt i Sverige och i Danmark. I Danmark har vi till och med lyckats vända till intäktstillväxt i kvartalet i lokal valuta.", säger Magdalena Bonde, avgående vd i Eniro.

30jun '21
Regulatorisk

Eniro har rekryterat Dennis Legin som interim CFO. Han ersätter Lars Kevsjö, som varit interim CFO i bolaget sedan juni 2020.

30maj '21
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB har idag utsett Robert Puskaric till ny verkställande direktör och koncernchef i Eniro Group AB med tillträde den 1 juli 2021. I samband med Robert Puskarics tillträde lämnar Magdalena Bonde som verkställande direktör.

29apr '21
Regulatorisk

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag, med undantag för förslaget om omstrukturering av aktiestrukturen under punkt 15 på dagordningen som inte godkändes med erforderlig majoritet.

27apr '21
Regulatorisk

"Vi fortsätter visa på god lönsamhet, säger Eniros VD Magdalena Bonde"

Januari - mars 2021

  • Nettoomsättningen minskade med 12 % till 201 MSEK (229). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -10 procent.
  • EBITDA uppgick till 24 MSEK (19). EBITDA-marginalen uppgick till 11,9 procent (8,3).
  • Justerad EBITDA uppgick till 26 MSEK (19). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 12,9 procent (8,3).
  • Rörelseresultat uppgick till -6 MSEK (-615).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 MSEK (-6).
  • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -0,23 SEK (-9,81).
  • Resultat efter skatt uppgick till -15 MSEK (-652).
21apr '21

Välkomna till Eniros rapportpresentation kl 10:30 den 27 april. Den går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.

29mar '21
Regulatorisk

Aktieägarna i Eniro AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.

24mar '21
Regulatorisk

Eniro AB (publ) offentliggjorde genom pressmeddelande den 28 februari 2021 att Eniros styrelse avsåg att inför årsstämman den 29 april 2021 föreslå inlösen av samtliga preferensaktier av serie B mot kontant betalning om 73 kronor och samtidigt omvandling av samtliga preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A, så att Eniro därefter endast har stamaktier.

Efter att ha avslutat de kvarvarande utredningsåtgärderna har styrelsen nu beslutat att lägga fram förslagen för årsstämman, varför förslagen kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Styrelsen har inhämtat ett utlåtande från Aktiemarknadsnämnden och en s.k. fairness opinion från Pareto Securities, vilka kommer att tillhandahållas på Eniros hemsida i samband med kallelsen.

1
2
...
40
>>

Prenumerera