Pressmeddelanden

Beslut vid årsstämma i Eniro Group AB (publ)

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag

Med hänsyn till risken för spridning av coronaviruset kunde deltaganden i årsstämman endast ske genom förhandsröstning (sk poströstning).

Årsstämman fattade bl.a. följande beslut:

  1. Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021 fastställdes.
  2. Stämman beslutade om disposition av Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning för stamaktier eller preferensaktier lämnas för räkenskapsåret 2021 och att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen överförs i ny räkning.
  3. Stämman beviljande ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.
  4. Stämman beslutade om styrelse- och revisorsarvode i enlighet med valberedningens förslag. Beslutet innebar ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 1.600.000 kronor att fördelas med 600.000 kronor till styrelsens ordförande samt 250.000 kr till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget. Beslutet innebar vidare att, utöver styrelsearvodet, ingen ersättning skulle utgå för utskottsarbete, att 1.500 kr per möte ska utgå till varje arbetstagarrepresentant (som ett inläsningsarvode), samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
  5. Stämman beslutade om omval av Mia Batljan, Anders Hugosson samt Urban Hilding samt nyval av Anders Hugosson som styrelsens ordförande. Därtill beslutade stämman om nyval av Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord. För en närmare presentation av ledamöterna hänvisas till www.enirogroup.com.
  6. Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor.
  7. Årsstämman godkände den av styrelsen upprättade rapporten över ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  8. Bolagsstämman fattade inget beslut i anledning av ärendet om omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A och utbyteserbjudande avseende preferensaktier av serie B.
  9. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier i Bolaget.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på Eniros hemsida, www.enirogroup.com

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Hugosson, Styrelsens ordförande, tel +46 (0)70 8736250
Robert Puskaric, Verkställande direktör och koncernchef, tel +46 (0)70 519 34 07 

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 840 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

01dec '22
Regulatorisk

På den extra bolagsstämman i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") den 12 september 2022 beslutade stämman bl.a. om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B. Beslutet har nu klandrats av Kapatens Investment AB.

11nov '22
Regulatorisk

Valberedningens ledamöter inför Eniro Group AB:s (publ) ("Eniro") årsstämma 2023 har nu utsetts. Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2023 i Solna.

26okt '22
Regulatorisk

"Vi visar att vi kan växa för tredje kvartalet i rad, en utveckling få trodde var möjligt. Den ökande omsättningen och en stark lönsamhet är sprunget ur de tidiga investeringar och kraftansträngningar vi gjorde under försommaren där vi satsade på en än starkare säljavdelning som i sin tur ledde till att vår affär förstärktes och kom närmare kunden."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

25okt '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har den 25 oktober 2022 genomfört ett antal förändringar i ledningsgruppen.

21okt '22

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") kommer att offentliggöra sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 den 26 oktober kl. 08.30 (CEST). Med anledning av detta hålls en webbsänd genomgång av rapporten samma dag kl. 10.00-10.30 (CEST).

14okt '22
Regulatorisk

Som ett led i Eniros fortsatta tillväxtresa har Eniro Group AB idag förvärvat SaaS-bolaget NewGlue. "Det är extremt motiverande att kunna erbjuda Sveriges hjältar, småföretagarna, ett kraftfullt stöd för marknadsföring, grafisk identitet och kommunikation" säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

29sep '22

Idag har Eniro Group AB (publ) ("Eniro") och TechBuddy International Holding AB ("BuddyCompany") lanserat EniroBuddy.se.EniroBuddy är en ny mötesplattform skapat för att möta den nya tidens utmaningar på en fluktuerande arbetsmarknad. Syftet är att öka antalet förmedlade tjänster genom att skapa fler arbetstillfällen för små och medelstora företag samt utförare inom gigekonomin. Idag saknar fler än 200.000 efterfrågade tjänster utförare och skapar på så sätt en marknadsobalans och en stor affärspotential inom tjänstemarknaden. Målet är att realisera affärspotentialen och nyttan för alla parter i kedjan. Samarbetet kommer att marknadsföras under varumärket "EniroBuddy".

14sep '22

Idag har Eniro Sverige AB ("Eniro") ingått ett rörelseöverlåtelseavtal avseende avyttringen av verksamheten På Sjön till Skippo AB ("Skippo"). Som tidigare kommunicerats den 4:e juli 2022 ingick Eniro en avsiktsförklaring om nämnda transaktion och efter en gemensam due dilligence har parterna enats om att genomföra transaktionen. Transaktionen gör Eniro till huvudägare i Skippo AB med 40% av aktierna med en rätt för Skippos befintliga och nya aktieägare att förvärva motsvarande 87,5% av Eniros totala innehav i Skippo AB till ett förutbestämt belopp om 120 MSEK. Tillträde beräknas ske inom en vecka.

12sep '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag extra bolagsstämma som beslutade i enlighet med huvudägarens, SpectrumOne AB (publ), samtliga förslag till ändrad kapitalstruktur, däribland att inlösa samtliga utestående preferensaktier av serie B. 

25aug '22
Regulatorisk

Som ett led i Eniros fortsatta tillväxtresa stärker bolaget organisationen genom att tillsätta Joel Odland som Group CFO. 

1
2
...
44
>>

Prenumerera