Pressmeddelanden

Beslut vid årsstämma i Eniro Group AB (publ)

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag

Med hänsyn till risken för spridning av coronaviruset kunde deltaganden i årsstämman endast ske genom förhandsröstning (sk poströstning).

Årsstämman fattade bl.a. följande beslut:

  1. Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021 fastställdes.
  2. Stämman beslutade om disposition av Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning för stamaktier eller preferensaktier lämnas för räkenskapsåret 2021 och att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen överförs i ny räkning.
  3. Stämman beviljande ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.
  4. Stämman beslutade om styrelse- och revisorsarvode i enlighet med valberedningens förslag. Beslutet innebar ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 1.600.000 kronor att fördelas med 600.000 kronor till styrelsens ordförande samt 250.000 kr till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget. Beslutet innebar vidare att, utöver styrelsearvodet, ingen ersättning skulle utgå för utskottsarbete, att 1.500 kr per möte ska utgå till varje arbetstagarrepresentant (som ett inläsningsarvode), samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
  5. Stämman beslutade om omval av Mia Batljan, Anders Hugosson samt Urban Hilding samt nyval av Anders Hugosson som styrelsens ordförande. Därtill beslutade stämman om nyval av Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord. För en närmare presentation av ledamöterna hänvisas till www.enirogroup.com.
  6. Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor.
  7. Årsstämman godkände den av styrelsen upprättade rapporten över ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  8. Bolagsstämman fattade inget beslut i anledning av ärendet om omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A och utbyteserbjudande avseende preferensaktier av serie B.
  9. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier i Bolaget.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på Eniros hemsida, www.enirogroup.com

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Hugosson, Styrelsens ordförande, tel +46 (0)70 8736250
Robert Puskaric, Verkställande direktör och koncernchef, tel +46 (0)70 519 34 07 

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 840 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

01jul '22
Regulatorisk

Hosni Teque-Omeirat blir permanent VD och koncernchef för Eniro Group AB, beslutet gäller per omgående. Teque-Omeirat har varit tillförordnad VD sedan början av maj 2022. 

02jun '22
Regulatorisk

Eniro har rekryterat drömkandidaten Alexander Hannerland som Chief Operating Officer till Eniro Group AB. Alexander Hannerland är marknadsekonom och har lång erfarenhet från framträdande bolag inom online advertising, strategy och digital marketing. Alexander har 15 års erfarenhet från Hitta.se där han bland annat var VD under åren 2014-2020 och har också byggt upp fordonsaffären på Blocket.se. Alexander var även ansvarig för Hitta.se's framgångsrika förvärv av bland annat Bokadirekt.se.

23maj '22
Regulatorisk

Med förvärvet av Samres blir Dynava en betydelsefull aktör inom kundservice i Norden med tillväxtpotential inom både privat och offentlig sektor, bl.a genom den utökade geografiska spridningen samt utökade effektiviteten som följer av produktion i Norden och genom off-shore.

Förvärvet innebär att Enirokoncernen ökar sin omsättning på årsbasis med cirka 160 MSEK och har en positiv resultatpåverkan om cirka 12 MSEK, där verksamheterna i Dynava och Samres tillsammans skapar en nettoomsättning på 410 MSEK med EBITDA på drygt 50 MSEK. Årliga kostnadssynergier förväntas uppgå till minst 5 MSEK. Engångskostnader för transaktionen bedöms uppgå till mindre än 1 MSEK, bestående främst av legala kostnader.

04maj '22
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB (publ) har idag utsett styrelseledamoten Hosni Teque-Omeirat till tf VD och koncernchef i Eniro Group AB. Hosni Teque-Omeirat tillträder omedelbart och ersätter Robert Puskaric. Hosni Teque-Omeirat kvarstår som styrelseledamot i Eniro Group AB.

27apr '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag

<<
1
2
3
...
43
>>

Prenumerera