Pressmeddelanden

 

Eniros dotterbolag Dynava förvärvar kundservicebolaget Samres AB i syfte att bli den ledande aktören i Norden

Med förvärvet av Samres blir Dynava en betydelsefull aktör inom kundservice i Norden med tillväxtpotential inom både privat och offentlig sektor, bl.a genom den utökade geografiska spridningen samt utökade effektiviteten som följer av produktion i Norden och genom off-shore.

Förvärvet innebär att Enirokoncernen ökar sin omsättning på årsbasis med cirka 160 MSEK och har en positiv resultatpåverkan om cirka 12 MSEK, där verksamheterna i Dynava och Samres tillsammans skapar en nettoomsättning på 410 MSEK med EBITDA på drygt 50 MSEK. Årliga kostnadssynergier förväntas uppgå till minst 5 MSEK. Engångskostnader för transaktionen bedöms uppgå till mindre än 1 MSEK, bestående främst av legala kostnader.

Affärsområdet Dynava kommer fortsatt att bedrivas självständigt och utanför Eniros kärnverksamhet med målet att öka verksamhetens omsättning och resultat för att synliggöra affärsområdets värden, där en framtida särnotering inte kan uteslutas.

Köpeskillingen uppgår till 59 MSEK och inkluderar kassan som beräknas uppgå till cirka 19 MSEK på tillträdesdagen, vilket ger ett Enterprise Value på cirka 40 MSEK. Säljare är PEQ AB och ledningen i bolaget.

Samres är specialiserat på att organisera och leverera färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik på uppdrag av kommuner, landsting och länstrafikbolag. Bolaget har utvecklat en expertis inom kommunikationslösningar för människor med särskilda behov och hanterar årligen cirka 6 miljoner ärenden inom offentlig sektor i Sverige. Tjänsterna utförs av 300 anställda i både Sverige och off-shore. Årlig omsättning uppgår till 160 MSEK med EBITDA om 12 MSEK.

Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden och nummerupplysningstjänster. På den svenska marknaden för nummerupplysningstjänster är Dynava AB marknadsledande och Dynava Oy är en av de största aktörerna på den finska kundkontaktmarknaden. Dynavagruppen omsätter årligen 250 MSEK med ett EBITDA på cirka 40 MSEK. Verksamhetens huvudkontor finns i Finland där även majoriteten av de anställda arbetar. Totalt har Dynava cirka 500 anställda.

Dynava har merparten av sin verksamhet inom det privata näringslivet och sin största verksamhet i Finland medan Samres huvudsakligen har kunder inom offentlig sektor. Samres är starkast på den svenska marknaden, en region som Dynava idag har liten närvaro på varför ett kombinerat bolag skapar en marknadsnärvaro som främjar båda verksamheterna.

-"Det är glädjande att vi kan göra detta förvärv i en bransch där två verksamheter kompletterar varandra enastående väl, vilket medför att affärsområdet Dynava får en markant förbättrad marknadspositionering på den nordiska marknaden. Vi ser att detta kommer att generera värde till våra aktieägare genom de synergier som skapas. På sikt ser vi också att attraktionen för Dynava ökar i ett bredare perspektiv, varför en särnotering och en utdelning till våra aktieägare är en mycket spännande möjlighet vi kommer att undersöka vidare, vilket skulle gynna Dynava men också renodla och stärka Eniros kärnverksamhet inom Marketing Partner", säger Hosni Teque-Omeirat, VD och koncernchef Eniro Group AB (publ).

-"Förvärvet ger Dynava kraft och storlek att bli en ledande aktör i Norden med en tydlig målsättning att utveckla verksamheten samt attrahera nya, stora och internationella kunder", säger Kaj Lindholm, Affärsområdeschef Dynava.

Köpeskillingen som uppgår till 59 MSEK ska erläggas kontant på tillträdesdagen med en tilläggsköpeskilling uppgående till max 14 MSEK huvudsakligen baserad på resultatet 2022.  Transaktionen beräknas genomförd den 31 maj 2022 och förväntas redovisas i Enirokoncernens resultat i samband med halvårsresultatet. Förvärvet är villkorat av samtycke från två större kunder med vilka längre avtal har slutits. 

Denna information är sådan information som Eniro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2022 kl. 08.00 CET. 

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, tf Verkställande direktör och koncernchef
Tel: +46 70-225 18 77
Email: hosni.teque-omeirat@eniro.com

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 840 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

Prenumerera