Pressmeddelanden

Eniros styrelse utser Hosni Teque-Omeirat till tf VD och koncernchef

Styrelsen i Eniro Group AB (publ) har idag utsett styrelseledamoten Hosni Teque-Omeirat till tf VD och koncernchef i Eniro Group AB. Hosni Teque-Omeirat tillträder omedelbart och ersätter Robert Puskaric. Hosni Teque-Omeirat kvarstår som styrelseledamot i Eniro Group AB.

Hosni Teque-Omeirat är VD och koncernchef för SpectrumOne AB (publ), Eniros huvudägare. Hosni Teque-Omeirat har en Magisterexamen från Handelshögskolan i Örebro och har erfarenhet från bland annat försäljning, affärsutveckling och bolagsbyggande. Hosni Teque-Omeirat har vidare många års arbetslivserfarenhet av ledarskap och drivs av att se människor och organisationer växa genom att skapa värde och göra skillnad. I samband med tillträdet som tf VD och koncernchef i Eniro lämnar Hosni Teque-Omeirat uppdraget som VD och koncernchef i SpectrumOne, men kvarstår som styrelseledamot. SpectrumOne är största ägare i Eniro med ett innehav om cirka 200 miljoner aktier motsvarande 29,5% av bolaget.

  • "Eniro har de senaste kvartalen visat på en övertygande stabilisering av bolagets kärnverksamhet. Med denna grund och bolagets kassa öppnas möjligheter för ytterligare framåtriktade satsningar under ett förnyat ledarskap," säger Anders Hugosson, styrelsens ordförande.

 

  • "För cirka 15 månader sedan så investerade jag personligen, och SpectrumOne, i ett bolag som vi var positiva till redan då, och än mer idag. Vi såg ett bolag med en stor potential. Jag tror att Eniro, med sin historia visat att man klarat av de utmaningar man mött och att man har en vilja, en kraft och en outtömlig källa till energi att ta sig an det transformativa landskapet inom Martech. Jag tar mig an uppdraget med stor tillförsikt, men med än större optimism, passion och framtidstro om att vi är på rätt väg och adderar därtill en snabbare takt för att vi ska nå våra ekonomiska, organisatoriska och affärsmässiga målsättningar," säger Hosni Teque-Omeirat.

 

Styrelsen och Robert Puskaric har gemensamt kommit överens om att uppdraget som VD och koncernchef i Eniro ska upphöra då styrelsen och Robert Puskaric har olika syn vad gäller Eniros framtida inriktning. Avtalet med Robert Puskaric löper med sex månaders uppsägningstid och avgångsvederlag utgår ej.

Denna information är sådan information som Eniro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl. 08.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hugosson, Styrelsens ordförande, tel 070-873 62 50

Hosni Teque-Omeirat, tf Verkställande direktör och koncernchef, tel 070-225 18 77

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 840 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

01dec '22
Regulatorisk

På den extra bolagsstämman i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") den 12 september 2022 beslutade stämman bl.a. om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B. Beslutet har nu klandrats av Kapatens Investment AB.

11nov '22
Regulatorisk

Valberedningens ledamöter inför Eniro Group AB:s (publ) ("Eniro") årsstämma 2023 har nu utsetts. Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2023 i Solna.

26okt '22
Regulatorisk

"Vi visar att vi kan växa för tredje kvartalet i rad, en utveckling få trodde var möjligt. Den ökande omsättningen och en stark lönsamhet är sprunget ur de tidiga investeringar och kraftansträngningar vi gjorde under försommaren där vi satsade på en än starkare säljavdelning som i sin tur ledde till att vår affär förstärktes och kom närmare kunden."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

25okt '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har den 25 oktober 2022 genomfört ett antal förändringar i ledningsgruppen.

21okt '22

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") kommer att offentliggöra sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 den 26 oktober kl. 08.30 (CEST). Med anledning av detta hålls en webbsänd genomgång av rapporten samma dag kl. 10.00-10.30 (CEST).

14okt '22
Regulatorisk

Som ett led i Eniros fortsatta tillväxtresa har Eniro Group AB idag förvärvat SaaS-bolaget NewGlue. "Det är extremt motiverande att kunna erbjuda Sveriges hjältar, småföretagarna, ett kraftfullt stöd för marknadsföring, grafisk identitet och kommunikation" säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

29sep '22

Idag har Eniro Group AB (publ) ("Eniro") och TechBuddy International Holding AB ("BuddyCompany") lanserat EniroBuddy.se.EniroBuddy är en ny mötesplattform skapat för att möta den nya tidens utmaningar på en fluktuerande arbetsmarknad. Syftet är att öka antalet förmedlade tjänster genom att skapa fler arbetstillfällen för små och medelstora företag samt utförare inom gigekonomin. Idag saknar fler än 200.000 efterfrågade tjänster utförare och skapar på så sätt en marknadsobalans och en stor affärspotential inom tjänstemarknaden. Målet är att realisera affärspotentialen och nyttan för alla parter i kedjan. Samarbetet kommer att marknadsföras under varumärket "EniroBuddy".

14sep '22

Idag har Eniro Sverige AB ("Eniro") ingått ett rörelseöverlåtelseavtal avseende avyttringen av verksamheten På Sjön till Skippo AB ("Skippo"). Som tidigare kommunicerats den 4:e juli 2022 ingick Eniro en avsiktsförklaring om nämnda transaktion och efter en gemensam due dilligence har parterna enats om att genomföra transaktionen. Transaktionen gör Eniro till huvudägare i Skippo AB med 40% av aktierna med en rätt för Skippos befintliga och nya aktieägare att förvärva motsvarande 87,5% av Eniros totala innehav i Skippo AB till ett förutbestämt belopp om 120 MSEK. Tillträde beräknas ske inom en vecka.

12sep '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag extra bolagsstämma som beslutade i enlighet med huvudägarens, SpectrumOne AB (publ), samtliga förslag till ändrad kapitalstruktur, däribland att inlösa samtliga utestående preferensaktier av serie B. 

25aug '22
Regulatorisk

Som ett led i Eniros fortsatta tillväxtresa stärker bolaget organisationen genom att tillsätta Joel Odland som Group CFO. 

1
2
...
44
>>

Prenumerera