Pressmeddelanden

Förbättrad stabilitet i kvartalet

"Nettoomsättningen i kvartalet landade på 207 MSEK. Det är nästan i linje med motsvarande kvartal i fjol (214) och bara 1 MSEK mindre jämfört med de 208 MSEK som redovisades för andra kvartalet. Det innebär att den trend som sågs redan under årets andra kvartal med en förbättrad stabilisering av omsättningen håller i sig", säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

Tredje kvartalet: juli-september 2021

· Nettoomsättningen minskade med 3 procent till 207 MSEK (214).

· EBITDA uppgick till 47 MSEK (47). EBITDA-marginalen uppgick till 22,7 procent (21,9).

· Justerad EBITDA uppgick till 46 MSEK (42). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 22,2 procent (19,6).

· Rörelseresultat uppgick till 15 MSEK (15).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31 MSEK (14).

· Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,21 SEK (8,28). (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se sid 9).

· Resultat efter skatt uppgick till 14 MSEK (551). Föregående år påverkat av skuldnedskrivning hänförlig till företagsrekonstruktionen med 544 MSEK.

Januari-september 2021

· Nettoomsättningen minskade med 8 procent till 616 MSEK (670).

· EBITDA uppgick till 104 MSEK (90). EBITDA-marginalen uppgick till 16,9 procent (13,4).

· Justerad EBITDA uppgick till 109 MSEK (103). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 17,7 procent (15,4).

· Rörelseresultat uppgick till 10 MSEK (-609).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28 MSEK (18).

· Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,11 SEK (-1,55) (Före allokering till preferensaktiernas företrädsrätt, se sid 9).

· Resultat efter skatt uppgick till 8 MSEK (-101). Föregående år påverkat med -600 MSEK avseende nedskrivningar av immateriella tillgångar samt 544 MSEK avseende skuldnedskrivning hänförlig till företagsrekonstruktionen.

Robert Puskaric, vd och koncernchef:

"Redan från start stod det klart att Eniro behövde en långsiktig strategi för tillväxt, ett riktmärke för mig och mina kollegor att styra efter. Det första naturliga steget har varit att genomföra en djuplodande situationsanalys, såväl internt som externt, för att på så sätt få en överblick över de förutsättningar, trender och behov som påverkar oss."

"Strategin, som planeras att kommuniceras externt under slutet av innevarande år eller i början av nästa, kommer att svara på hur vårt erbjudande ska se ut och vilka målgrupper vi primärt kommer att rikta oss mot."

Denna information är sådan information som Eniro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2021, kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Puskaric, verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00

Dennis Legin, chief financial officer, tel 08-553 310 00

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

Filer för nedladdning
11maj '23
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll i dag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag. Bland annat valde årstämman styrelse, fastställde resultat- och balansräkningar för 2022, beviljade styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet och beslutade om bolagsordningsändring. Nedan sammanfattas några av de viktigaste besluten vid stämman.

10maj '23

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har tagit fram ett erbjudande inom cybersäkerhet och ID-skydd och fortsätter förflyttningen till ett produktbolag inom B2B genom att erbjuda sina kunder ett effektivt och ledande skydd mot cyberattacker och ID-stölder. Produkten har tagits fram och anpassats till våra nordiska kunder inom småföretagarsegmentet och kommer att erbjudas i en SaaS-lösning. Lösningen är framtagen tillsammans med vår samarbetspartner Defentry. Produktdiversifieringen förväntas vid en uppskalning av produkten leda till högre försäljning för gruppen men framför allt också högre marginaler. Därtill räknar Eniro med att leadsgenereringen effektiviseras med hjälp av detta erbjudande till marknaden.

04maj '23
Regulatorisk

Eniro Group AB ("Eniro" eller "Bolaget"), en ledande aktör inom digitala marknadsföringstjänster, meddelar idag att Bolaget initierar ett ambitiöst effektiviseringsprogram för att möta de utmaningar som den snabbföränderliga omvärlden medför för våra kunder och oss själva. Med en stark betoning på kundnytta kommer programmet att generera 60-80 miljoner kronor i årliga effektivitetsvinster vid full implementering. Delar av programmet kommer att realiseras redan under innevarande år och ambitionen är att det ska vara fullt ut genomfört under 2024. Nya tekniker såsom AI och intelligenta sökalgoritmer skall implementeras.

04maj '23
Regulatorisk

"Eniro står starkt i en utmanade omvärld och fortsätter att prestera bra trots rådande ekonomisk turbulens i Sverige och Norden under det första kvartalet av 2023. Med en utmanande start på kvartalet men ett desto starkare avslut så har Eniro fortsatt att leverera en fortsatt hög omsättning, vilket är ett resultat av hårt arbete och dedikation från vårt team samt vår stora portfölj av digitala marknadsföringstjänster." säger Eniros VD och koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

20apr '23
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten finns bifogad till detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.enirogroup.com.

11apr '23
Regulatorisk

Välkommen till årsstämma i Eniro Group AB (publ), org.nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") torsdagen den 11 maj 2023 kl. 11.00 på Gårdsvägen 6 i Solna. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.30.

27mar '23
Regulatorisk

Valberedningen i Eniro Group AB (publ) föreslår omval av Mats Gabrielsson, Mia Batljan, Fredrik Crafoord, Fredric Forsman och Urban Hilding. Vidare föreslås omval av Fredric Forsman som styrelsens ordförande.

28feb '23
Regulatorisk

"Det är med genuin stolthet och betydande tro på framtiden som jag summerar upp första helåret i tillväxt sedan många år. Vi rapporterar en stark omsättningsökning för kvartalet och året samtidigt som vi gör avsevärda framsteg mot våra viktigaste finansiella mål och initiativ för framtidens tillväxt, digitalisering och automatisering - Eniro investerar nu för att gå från tjänsteföretag till ett plattformsföretag, för att bli den teknologiska ledaren inom branschen, med automatisering och artificiell intelligens som ledord."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

26jan '23

Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier med företrädesrätt för innehavare av Eniros preferensaktier av serie B är avslutad. Emissionen är fulltecknad.

1
2
...
45
>>

Prenumerera