Pressmeddelanden

Förbättrad stabilitet i kvartalet

"Nettoomsättningen i kvartalet landade på 207 MSEK. Det är nästan i linje med motsvarande kvartal i fjol (214) och bara 1 MSEK mindre jämfört med de 208 MSEK som redovisades för andra kvartalet. Det innebär att den trend som sågs redan under årets andra kvartal med en förbättrad stabilisering av omsättningen håller i sig", säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

Tredje kvartalet: juli-september 2021

· Nettoomsättningen minskade med 3 procent till 207 MSEK (214).

· EBITDA uppgick till 47 MSEK (47). EBITDA-marginalen uppgick till 22,7 procent (21,9).

· Justerad EBITDA uppgick till 46 MSEK (42). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 22,2 procent (19,6).

· Rörelseresultat uppgick till 15 MSEK (15).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31 MSEK (14).

· Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,21 SEK (8,28). (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se sid 9).

· Resultat efter skatt uppgick till 14 MSEK (551). Föregående år påverkat av skuldnedskrivning hänförlig till företagsrekonstruktionen med 544 MSEK.

Januari-september 2021

· Nettoomsättningen minskade med 8 procent till 616 MSEK (670).

· EBITDA uppgick till 104 MSEK (90). EBITDA-marginalen uppgick till 16,9 procent (13,4).

· Justerad EBITDA uppgick till 109 MSEK (103). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 17,7 procent (15,4).

· Rörelseresultat uppgick till 10 MSEK (-609).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28 MSEK (18).

· Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,11 SEK (-1,55) (Före allokering till preferensaktiernas företrädsrätt, se sid 9).

· Resultat efter skatt uppgick till 8 MSEK (-101). Föregående år påverkat med -600 MSEK avseende nedskrivningar av immateriella tillgångar samt 544 MSEK avseende skuldnedskrivning hänförlig till företagsrekonstruktionen.

Robert Puskaric, vd och koncernchef:

"Redan från start stod det klart att Eniro behövde en långsiktig strategi för tillväxt, ett riktmärke för mig och mina kollegor att styra efter. Det första naturliga steget har varit att genomföra en djuplodande situationsanalys, såväl internt som externt, för att på så sätt få en överblick över de förutsättningar, trender och behov som påverkar oss."

"Strategin, som planeras att kommuniceras externt under slutet av innevarande år eller i början av nästa, kommer att svara på hur vårt erbjudande ska se ut och vilka målgrupper vi primärt kommer att rikta oss mot."

Denna information är sådan information som Eniro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2021, kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Puskaric, verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00

Dennis Legin, chief financial officer, tel 08-553 310 00

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

Filer för nedladdning
04maj '22
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB (publ) har idag utsett styrelseledamoten Hosni Teque-Omeirat till tf VD och koncernchef i Eniro Group AB. Hosni Teque-Omeirat tillträder omedelbart och ersätter Robert Puskaric. Hosni Teque-Omeirat kvarstår som styrelseledamot i Eniro Group AB.

27apr '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag

27apr '22
Regulatorisk

 "Det är väldigt tillfredsställande att se en fortsatt och ytterligare förbättrad trend på den utveckling vi sett av omsättningen de senaste kvartalen. Årets första kvartal har börjat med en tillväxt mot föregående år inom samtliga affärsområden och är drivet av hela organisationens fantastiska arbete. Vi har börjat få en organisation på plats som gemensamt driver hela affären framåt med stor entusiasm och energi. Samtidigt som vi gör detta har vi god kontroll på våra kostnader och presterar bra resultat och kassaflöden. Detta ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla och satsa på nya tjänster som ska ta Eniro Group in i framtida förbättringar."

säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

23mar '22
Regulatorisk

Aktieägarna i Eniro Group AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 april 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

24feb '22
Regulatorisk

Valberedningen i Eniro Group AB föreslår omval av Anders Hugosson, Mia Batljan och Urban Hilding samt nyval av Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord. Arne Myhrman och Henrik Salwén har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Anders Hugosson som styrelsens ordförande.

14feb '22
Regulatorisk

" Mest stolt är jag över att vi för första gången på många år kan presentera ett kvartal där försäljningen ligger i linje med motsvarande period året innan. Vi har haft en försäljningsutveckling som är i linje med föregående år för samtliga våra affärsenheter och samtliga länder har utvecklats bra, vilket jag ser som att det fokus vi haft på stabilitet nu ger resultat." säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

14feb '22
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB har vid sitt möte idag beslutat om en nedskrivning av bokförda värden för goodwill i koncernen om totalt cirka -104 miljoner kronor. Som en följd härav skrivs värde på aktier i dotterbolag ned med -114 MSEK i moderbolaget. Den icke kassaflödespåverkande nedskrivningen belastar resultatet i fjärde kvartalet 2021. Eniro tidigarelägger också publiceringen av rapport för fjärde kvartalet 2021 och helåret 2021 till senare idag.

05nov '21
Regulatorisk

Eniros contact center-verksamhet, som sedan april 2021 går under namnet Dynava, har landat ett av sina största avtal hittills.

<<
1
2
3
...
34
>>

Prenumerera