Pressmeddelanden

Fortsatt tillväxt och renodlad aktiestruktur med föreslagen utdelning - Eniro aspirerar på att bli teknologisk ledare i branschen

"Det är med genuin stolthet och betydande tro på framtiden som jag summerar upp första helåret i tillväxt sedan många år. Vi rapporterar en stark omsättningsökning för kvartalet och året samtidigt som vi gör avsevärda framsteg mot våra viktigaste finansiella mål och initiativ för framtidens tillväxt, digitalisering och automatisering - Eniro investerar nu för att gå från tjänsteföretag till ett plattformsföretag, för att bli den teknologiska ledaren inom branschen, med automatisering och artificiell intelligens som ledord."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

FJÄRDE KVARTALET: OKTOBER  - DECEMBER 2022

 • Kvartalets nettoomsättning uppgick till totalt 251 MSEK (212)
 • EBITDA uppgick till 19 MSEK (29), med en EBITDA-marginal på 7,4 procent (13,7)
 • Rörelseresultat uppgick till -2 MSEK (-107)
 • Resultat efter skatt uppgick till -9 MSEK (-113)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning, nuvarande antal aktier -0,01 SEK (-0,15)*
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,43 SEK (-2,01)**
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21 MSEK (43)

HELÅRET: JANUARI - DECEMBER 2022

 • Periodens nettoomsättning uppgick till totalt 930 MSEK (828)
 • EBITDA uppgick till 148 MSEK (133), med en EBITDA-marginal på 15.9 procent (16.1). Exklusive engångsposter uppgår EBITDA till 131 MSEK (133)
 • Rörelseresultat uppgick till 65 MSEK (-97)
 • Resultat efter skatt uppgick till 47 MSEK (-105)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning, nuvarande antal aktier 0,06 SEK (-0,14)*
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,49 SEK (-2,76)**
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 62 MSEK (71)
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,04 SEK (0) per stamaktie, vilket motsvarar cirka halva kassaflödet från den löpande verksamheten, samt 0,01 SEK (0) i extrautdelning
 • MRR för affärsområdet Marketing Partner uppgick till 37 MSEK (37)

*Baseras på det nuvarande antalet stamaktier (746 182 472 st) vilket registrerats i februari 2023.
** Resultat per aktie efter allokering till preferensaktiernas utdelningsrätt (dock är preferensaktierna konverterade respektive inlösta i februari 2023), se sidan 11 för mer detaljer i bokslutskommunikén.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

 • Eniros dotterbolag Dynava förvärvar det svenska kundservicebolaget Samres AB för 62 MSEK i köpeskilling och 39 MSEK inklusive förvärvad kassa. Förvärvet slutfördes den 14 juni.
 • Eniro slutförde 1 september 2022 avyttringen av På Sjön till Skippo AB med engångseffekt på 30 MSEK på övriga rörelseintäkter.
 • På extra bolagsstämman 12 september beslutades om en övergång till endast ett aktieslag med lika rätt till röstetal, kapital och utdelning. Vidare utsågs Fredric Forsman till ny styrelseordförande och Mats Gabrielsson utsågs som ny styrelseledamot. Stämman beslutade även om en minskning av aktiekapitalet med 274 MSEK för avsättning till fritt eget kapital.
 • Hosni Teque-Omeirat utsågs till verkställande direktör och koncernchef i Eniro Group AB. Hosni tillträde den 4 maj 2022 som tillförordnad och sedan permanent från 1 juli 2022.
 • Joel Odland utsågs till CFO i Eniro Group AB med tillträde den 31 augusti 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier avslutades den 26 januari 2023. Samtliga beslut om ändrad aktiestruktur registrerades sedan av bolagsverket och preferensaktier av serie A och preferensaktier av serie B har avnoterats. Sista dag för handel var den 16 februari för preferensaktier av serie B och den 24 februari för preferensaktier av serie A.

Hosni Teque-Omeirat, VD och koncernchef Eniro Group AB

"Min långsiktiga målbild framåt är att skapa tvåsiffrig tillväxt, vilket är barriärbrytande och motiverar mig och bolaget till att med tillförsikt ta oss an den nya tillväxtstrategin. Utgångspunkten är det stora och växande behovet av digital marknadsföring hos små och medelstora bolag, att nyttja den högre graden av digitalisering, automatisering och AI samt att förenkla för våra kunder att bli framgångsrika inom sin gren så att samhället vi verkar i stärks och utvecklas till en bättre plats att leva på - för ett hållbart och livskraftigt Eniro."

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, verkställande direktör och koncernchef Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)70-225 18 77
E-post: hosni.teque-omeirat@eniro.com

Joel Odland, Chief Financial Officer Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)76-000 64 41
E-post: joel.odland@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 08.30 CET.

Eniro finns till för företag som vill nå framgång och tillväxt på sin marknad. Idag optimerar Eniro möjligheten för företag att skapa lokal närvaro, sökbarhet och marknadsföring digitalt. Detta gör Eniro till en viktig samarbetspartner för små och medelstora företag. Bolagets tydliga mål är att ge små och medelstora företag samma förutsättningar och resurser som stora företag har tillgång till. Eniro erbjuder en plattform som optimerar den lokala marknadsföringen genom intelligens, automatisering och effektivisering av kommunikationen. I det digitala landskapet samarbetar Eniro med de största mediekoncernerna i världen.

Eniro Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ENRO) och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. I koncernen ingår även Dynava som erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster.

Filer för nedladdning
27mar '23
Regulatorisk

Valberedningen i Eniro Group AB (publ) föreslår omval av Mats Gabrielsson, Mia Batljan, Fredrik Crafoord, Fredric Forsman och Urban Hilding. Vidare föreslås omval av Fredric Forsman som styrelsens ordförande.

28feb '23
Regulatorisk

"Det är med genuin stolthet och betydande tro på framtiden som jag summerar upp första helåret i tillväxt sedan många år. Vi rapporterar en stark omsättningsökning för kvartalet och året samtidigt som vi gör avsevärda framsteg mot våra viktigaste finansiella mål och initiativ för framtidens tillväxt, digitalisering och automatisering - Eniro investerar nu för att gå från tjänsteföretag till ett plattformsföretag, för att bli den teknologiska ledaren inom branschen, med automatisering och artificiell intelligens som ledord."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

26jan '23

Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier med företrädesrätt för innehavare av Eniros preferensaktier av serie B är avslutad. Emissionen är fulltecknad.

18jan '23

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") meddelande genom pressmeddelande den 13 december 2022 om förlängning av erbjudandet att teckna stamaktier med företrädesrätt för innehavare av preferensaktier av serie B. Samtidigt informerades om den ändrade tidplanen som också innefattar inlösen av samtliga preferensaktier av serie B.

13dec '22
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har i enlighet med emissionsvillkoren beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen av stamaktier av serie A riktad till innehavare av preferensaktier av serie B till och med den 20 januari 2023. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningstiden är att Kapatens Investment AB har klandrat bolagsstämmans beslut om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B.

01dec '22
Regulatorisk

På den extra bolagsstämman i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") den 12 september 2022 beslutade stämman bl.a. om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B. Beslutet har nu klandrats av Kapatens Investment AB.

11nov '22
Regulatorisk

Valberedningens ledamöter inför Eniro Group AB:s (publ) ("Eniro") årsstämma 2023 har nu utsetts. Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2023 i Solna.

26okt '22
Regulatorisk

"Vi visar att vi kan växa för tredje kvartalet i rad, en utveckling få trodde var möjligt. Den ökande omsättningen och en stark lönsamhet är sprunget ur de tidiga investeringar och kraftansträngningar vi gjorde under försommaren där vi satsade på en än starkare säljavdelning som i sin tur ledde till att vår affär förstärktes och kom närmare kunden."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

25okt '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har den 25 oktober 2022 genomfört ett antal förändringar i ledningsgruppen.

1
2
...
44
>>

Prenumerera