Pressmeddelanden

FÖRTYDLIGANDE AV RAPPORTERINGSSTRUKTUR OCH NYCKELTAL

Rapporteringsstruktur
Som ett led i att tydliggöra Eniros verksamhetsstruktur och bolagets huvudsakliga intäktsområden har bolaget beslutat att rapportera intäkterna uppdelade enligt två huvudsakliga intäktsslag; Directories och Voice. I Directories fördelas intäkterna på Online/mobilt, Print samt Mediaprodukter. Förändringen mot tidigare rapportering är att intäkterna i Polen fördelas enligt motsvarande struktur som övriga länder i koncernen. Utöver intäktsområdena kommer intäkter per land att redovisas. Resultatrapporteringen på EBITDA nivå blir i enlighet med tidigare, dvs. uppdelat på Directories samt Voice. Polens resultatutveckling kommer fortsättningsvis rapporteras i text i rapporten. I bifogad fil rapporteras proformasiffror per kvartal för 2011.

Ny redovisningsprincip för pensionsförpliktelser samt definition av nettoskuld
Eniro kommer i enlighet med befintlig IAS19 från och med första kvartalet 2012 att sluta tillämpa "korridormetoden" och i stället redovisa alla aktuariella vinster och förluster i övrigt totalresultat när de uppstår. Aktuariella förluster uppgår vid ingången av 2011 till 226 MSEK. Vid övergången till ny redovisningsprincip kommer pensionsförpliktelser i balansräkningen att öka samtidigt som eget kapital minskar. Periodisering av aktuariella förluster i rörelseresultatet kommer att upphöra. 2011 belastades rörelseresultatet med 40 MSEK. Från 2013 kommer en reviderad IAS19 inte att tillåta korridormetoden. Tillämpningen av ny redovisningsprincip från första kvartalet 2012 kommer inte att påverka den tidigare kommunicerade prognosen.

Eniro väljer samtidigt att från 2012 exkludera pensionsförpliktelser i definitionen av rapporterad nettoskuld. Nettoskuld exklusive pensionsförpliktelser överensstämmer med hur nettoskulden definieras i aktuellt bankavtal vid beräkning av covenanter och fastställande av räntemarginal. Rapporterad nettoskuld kommer enligt ny definition att bli något lägre och ge en mer rättvisande bild av hur nettoskulden utvecklas enligt bankavtalets definitioner.

Utveckling av rörelsekapital under 2012
Bolagets bedömning om att utvecklingen av rörelsekapitalet för helåret 2012 kommer att vara kring 0 kvarstår. Dock kommer utvecklingen variera mellan kvartalen under året.

Publiceringsskiften
Intäkter från försäljning av tryckta kataloger redovisas när respektive katalog trycks. Ändrade publiceringsdatum kan därför komma att påverka jämförelsen mellan kvartal. Bifogad tabell över publiceringsskiftena för 2012 visar den planerade fördelningen per kvartal. Nettoeffekten på rörelseintäkterna 2012 mot 2011 bedöms bli positiv med 33 MSEK. I bifogad tabell anges flyttade katalogers intäkter för 2011. Redovisad intäkt för dessa kataloger beräknas till följd av strukturell nedgång i marknaden för tryckta produkter bli lägre under 2012.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.

Eniro är Nordens största sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer.

Eniro har 3 600 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2011 uppgick intäkterna till 4 323 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 991 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Filer för nedladdning

Prenumerera