Pressmeddelanden

Minskat intäktstapp och stabil resultatutveckling

"Under andra kvartalet har vi sett en stark orderingång på alla våra marknader, framförallt i Sverige och i Danmark. I Danmark har vi till och med lyckats vända till intäktstillväxt i kvartalet i lokal valuta.", säger Magdalena Bonde, avgående vd i Eniro.

Andra kvartalet: april-juni 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 8 procent till 208 MSEK (227). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -7 procent.

 • EBITDA uppgick till 33 MSEK (24). EBITDA-marginalen uppgick till 15,9 procent (10,6).

 • Justerad EBITDA uppgick till 37 MSEK (42). Den justerade EBITDA- marginalen uppgick till 17,8 procent (18,5).

 • Rörelseresultat uppgick till 1 MSEK (-9).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 MSEK (10).

 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,12 SEK (-0,02) före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt (se sid 9).

 • Resultat efter skatt uppgick till 9 MSEK (0).

 

Första halvåret: januari-juni 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 10 procent till 409 MSEK (456). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -8 procent.

 • EBITDA uppgick till 57 MSEK (43). EBITDA-marginalen uppgick till 13,9 procent (9,4).

 • Justerad EBITDA uppgick till 63 MSEK (61). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 15,4 procent (13,4).

 • Rörelseresultat uppgick till -5 MSEK (-624).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 MSEK (4).

 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -0,11 SEK (-9,83) före allokering till preferensaktiernas företrädsrätt (se sid 9).

 • Resultat efter skatt uppgick till -6 MSEK (-652).

 

Robert Puskaric, ny vd för Eniro från och med 1 juli 2021:

"Magdalena och ledningsgruppen har jobbat hårt med nödvändiga kostnadsneddragningar och effektiviseringar samt med Eniros digitala transformation som jag ser som absolut nödvändig. Nu ska vi sätta en strategi för tillväxt, göra nödvändiga investeringar och fortsätta utvecklas till ett ledande Marketing Technology-bolag i Norden. Jag ser fram emot att få fortsätta lära känna Eniro, våra kunder, kultur och träffa samtliga medarbetare."

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för, offentliggörande den 20 juli 2021 kl. 8.30 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Puskaric, verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00

Arne Myhrman, styrelsens ordförande, mobil 073-383 64 67

Eniro Group AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech-bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

Filer för nedladdning
04maj '22
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB (publ) har idag utsett styrelseledamoten Hosni Teque-Omeirat till tf VD och koncernchef i Eniro Group AB. Hosni Teque-Omeirat tillträder omedelbart och ersätter Robert Puskaric. Hosni Teque-Omeirat kvarstår som styrelseledamot i Eniro Group AB.

27apr '22
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag

27apr '22
Regulatorisk

 "Det är väldigt tillfredsställande att se en fortsatt och ytterligare förbättrad trend på den utveckling vi sett av omsättningen de senaste kvartalen. Årets första kvartal har börjat med en tillväxt mot föregående år inom samtliga affärsområden och är drivet av hela organisationens fantastiska arbete. Vi har börjat få en organisation på plats som gemensamt driver hela affären framåt med stor entusiasm och energi. Samtidigt som vi gör detta har vi god kontroll på våra kostnader och presterar bra resultat och kassaflöden. Detta ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla och satsa på nya tjänster som ska ta Eniro Group in i framtida förbättringar."

säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

23mar '22
Regulatorisk

Aktieägarna i Eniro Group AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 april 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

24feb '22
Regulatorisk

Valberedningen i Eniro Group AB föreslår omval av Anders Hugosson, Mia Batljan och Urban Hilding samt nyval av Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord. Arne Myhrman och Henrik Salwén har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Anders Hugosson som styrelsens ordförande.

14feb '22
Regulatorisk

" Mest stolt är jag över att vi för första gången på många år kan presentera ett kvartal där försäljningen ligger i linje med motsvarande period året innan. Vi har haft en försäljningsutveckling som är i linje med föregående år för samtliga våra affärsenheter och samtliga länder har utvecklats bra, vilket jag ser som att det fokus vi haft på stabilitet nu ger resultat." säger Robert Puskaric, vd och koncernchef i Eniro.

14feb '22
Regulatorisk

Styrelsen i Eniro Group AB har vid sitt möte idag beslutat om en nedskrivning av bokförda värden för goodwill i koncernen om totalt cirka -104 miljoner kronor. Som en följd härav skrivs värde på aktier i dotterbolag ned med -114 MSEK i moderbolaget. Den icke kassaflödespåverkande nedskrivningen belastar resultatet i fjärde kvartalet 2021. Eniro tidigarelägger också publiceringen av rapport för fjärde kvartalet 2021 och helåret 2021 till senare idag.

05nov '21
Regulatorisk

Eniros contact center-verksamhet, som sedan april 2021 går under namnet Dynava, har landat ett av sina största avtal hittills.

<<
1
2
3
...
34
>>

Prenumerera