Pressmeddelanden

NOMINERING TILL ENIROS STYRELSE 2012

Valberedningen i Eniro har avslutat sitt arbete inför årsstämman 2012 och föreslår omval av samtliga ledamöter exkluderat för Harald Strømme som avböjt omval pga. tidsbrist. Valberedningen föreslår att Leif Aa. Fredsted, styrelseordförande och COO för Starcom Nordic, väljs till ny ledamot i styrelsen.

Valberedningen föreslår således omval av ledamöterna Lars-Johan Jarnheimer, Cecilia Daun Wennborg, Ketil Eriksen, Thomas Axén och Fredrik Arnander. Harald Strømme har avböjt omval. Förslaget innebär att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter förblir oförändrat, dvs. sex ledamöter. Valberedningen föreslår att årsstämman utser Lars-Johan Jarnheimer till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår oförändrat styrelsearvode för nästa mandatperiod. Arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Eniro håller årsstämma den 25 april 2012 klockan 15:00 i Näringslivets Hus i Stockholm. Valberedningen föreslår advokat Dick Lundqvist som ordförande på årsstämman 2012.

Nyval föreslås av:
Leif Aa. Fredsted, född 1961, är sedan 2001 verksam inom Starcomkoncernen där han har varit VD för Starcom Norge i åtta år. Leif Fredstad är idag ordförande och COO för Starcom Nordic och besitter en god kompetens inom mediabranschen.

Valberedningen har inför årsstämman 2012 bestått av följande ledamöter:
Mikael Nordberg, utsedd av Danske Capital AB, ordförande i valberedningen
Philip Wendt, Länsförsäkringar
Sven Zetterqvist, Skandia Liv
Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder
Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande Eniro

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och finnas tillgänglig på Eniros hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Nordberg, valberedningens ordförande, Tel: 46 70 220 20 78
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.

Eniro är Nordens största sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer.

Eniro har 3 600 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2010 uppgick intäkterna till 5 326 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 605 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Filer för nedladdning

Prenumerera