Pressmeddelanden

Tydligt trendbrott - ökad omsättning för andra kvartalet i rad

"Med ett tydligt och påvisat trendbrott där bolaget för andra kvartalet i rad växer sin verksamhet är det ett starkt bevis på att vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet. En verksamhet där samtliga affärsområden har kunnat nyttja tillväxten genom utveckling och positionering på marknaden."

ANDRA KVARTALET: APRIL - JUNI 2022

 • Kvartalets nettoomsättning uppgick till totalt 216 MSEK (208).
 • EBITDA uppgick till 24 MSEK (33) med en EBITDA-marginal på 11,1 % (15,9) inkl engångsposter på -13 MSEK (-4).
 • Rörelseresultat uppgick till 6 MSEK (1).
 • Resultat efter skatt uppgick till 7 MSEK (9).
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,09 SEK (0,12). (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se fullständig delårsrapport Q2 2022 sid 9).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0 MSEK (-14).

FÖRSTA HALVÅRET: JANUARI - JUNI 2022

 • Periodens nettoomsättning uppgick till totalt 431 MSEK (409).
 • EBITDA uppgick till 53 MSEK (57) med en EBITDA-marginal på 12,3 % (13,9) inkl engångsposter på -15 MSEK (-6).
 • Rörelseresultat uppgick till 11 MSEK (-5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 MSEK (-6).
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,05 SEK (-0,11). (Före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt, se fullständig delårsrapport Q2 2022 sid 9).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32 MSEK (-3).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Eniros dotterbolag Dynava förvärvar det svenska kundservicebolaget Samres AB.
 • Mikael Lindström har rekryterats som Chief Revenue Officer i affärsområde Marketing Partners.
 • Alexander Hannerland rekryterades som Chief Operating Officer i Eniro Group AB. Alexander Hannerland ingår i koncernledningen och påbörjade sin anställning den 1 juli 2022.
 • Joakim Lindén utsågs till tf. CFO i Eniro Group AB med tillträde den 1 juni 2022.
 • Hosni Teque-Omeirat utsågs till tf. verkställande direktör och koncernchef med tillträde den 4 maj 2022.
 • Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord utsågs till nya styrelseledamöter på årsstämman den 27 april 2022. Anders Hugosson utsågs även till styrelseordförande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Eniro tecknade avsiktsförklaring gällande avyttring av Eniro På Sjön.
 • Hosni Teque-Omeirat utsågs till permanent verkställande direktör och koncernchef i Eniro Group AB med start 1 juli 2022.

Hosni Teque-Omeirat, VD och koncernchef Eniro Group AB

"En transformation har påbörjats och tar sig formen av fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet, exkluderat engångsposter på 13 MSEK. Med verksamhet och över 800 anställda i de fyra nordiska länderna är bolaget nu redo att effektivisera och öka värdet av de tjänster som levereras till kund. Samtidigt tar en renodlingsresa sin början för att möjliggöra de strukturella och strategiska förändringar som behövs för att kunna bli ett större, bättre och mer lönsamt bolag."

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, Verkställande direktör och koncernchef, tel: +46 70-225 18 77

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022 kl. 08:30 CEST 

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön.

Filer för nedladdning
11maj '23
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll i dag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag. Bland annat valde årstämman styrelse, fastställde resultat- och balansräkningar för 2022, beviljade styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet och beslutade om bolagsordningsändring. Nedan sammanfattas några av de viktigaste besluten vid stämman.

10maj '23

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har tagit fram ett erbjudande inom cybersäkerhet och ID-skydd och fortsätter förflyttningen till ett produktbolag inom B2B genom att erbjuda sina kunder ett effektivt och ledande skydd mot cyberattacker och ID-stölder. Produkten har tagits fram och anpassats till våra nordiska kunder inom småföretagarsegmentet och kommer att erbjudas i en SaaS-lösning. Lösningen är framtagen tillsammans med vår samarbetspartner Defentry. Produktdiversifieringen förväntas vid en uppskalning av produkten leda till högre försäljning för gruppen men framför allt också högre marginaler. Därtill räknar Eniro med att leadsgenereringen effektiviseras med hjälp av detta erbjudande till marknaden.

04maj '23
Regulatorisk

Eniro Group AB ("Eniro" eller "Bolaget"), en ledande aktör inom digitala marknadsföringstjänster, meddelar idag att Bolaget initierar ett ambitiöst effektiviseringsprogram för att möta de utmaningar som den snabbföränderliga omvärlden medför för våra kunder och oss själva. Med en stark betoning på kundnytta kommer programmet att generera 60-80 miljoner kronor i årliga effektivitetsvinster vid full implementering. Delar av programmet kommer att realiseras redan under innevarande år och ambitionen är att det ska vara fullt ut genomfört under 2024. Nya tekniker såsom AI och intelligenta sökalgoritmer skall implementeras.

04maj '23
Regulatorisk

"Eniro står starkt i en utmanade omvärld och fortsätter att prestera bra trots rådande ekonomisk turbulens i Sverige och Norden under det första kvartalet av 2023. Med en utmanande start på kvartalet men ett desto starkare avslut så har Eniro fortsatt att leverera en fortsatt hög omsättning, vilket är ett resultat av hårt arbete och dedikation från vårt team samt vår stora portfölj av digitala marknadsföringstjänster." säger Eniros VD och koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

20apr '23
Regulatorisk

Eniro Group AB (publ) publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten finns bifogad till detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.enirogroup.com.

11apr '23
Regulatorisk

Välkommen till årsstämma i Eniro Group AB (publ), org.nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") torsdagen den 11 maj 2023 kl. 11.00 på Gårdsvägen 6 i Solna. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.30.

27mar '23
Regulatorisk

Valberedningen i Eniro Group AB (publ) föreslår omval av Mats Gabrielsson, Mia Batljan, Fredrik Crafoord, Fredric Forsman och Urban Hilding. Vidare föreslås omval av Fredric Forsman som styrelsens ordförande.

28feb '23
Regulatorisk

"Det är med genuin stolthet och betydande tro på framtiden som jag summerar upp första helåret i tillväxt sedan många år. Vi rapporterar en stark omsättningsökning för kvartalet och året samtidigt som vi gör avsevärda framsteg mot våra viktigaste finansiella mål och initiativ för framtidens tillväxt, digitalisering och automatisering - Eniro investerar nu för att gå från tjänsteföretag till ett plattformsföretag, för att bli den teknologiska ledaren inom branschen, med automatisering och artificiell intelligens som ledord."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat

26jan '23

Aktieteckning avseende nyemitterade stamaktier med företrädesrätt för innehavare av Eniros preferensaktier av serie B är avslutad. Emissionen är fulltecknad.

1
2
...
45
>>

Prenumerera