Utdelningspolicy

Bolaget är inte bundet av någon utdelningspolicy. Bolagets styrelse har att lämna förslag till utdelning inför varje årsstämma. Vid beslut om utdelning har bolagsstämman att iaktta de särskilda utdelningsbegränsningar för de olika aktie serierna som följer av bolagsordningens bestämmelser.

Av bolagsordningens bestämmelser framgår bland annat att så länge Bolaget har någon Preferensaktie av serie A utestående, får utdelning inte ske till stamaktieägare eller ägare av preferensaktier av serie B.

Prenumerera