Styrelse

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att förvalta koncernens verksamhet på ett långsiktigt och värdeskapande sätt så att aktieägarnas intresse tillgodoses på bästa möjliga vis. I arbetet ingår att fastställa riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället, övergripande mål och strategier samt att årligen utvärdera den verkställande direktören.

Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i svensk aktiebolagslag, årsredovisningslagen, NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter och Svensk Kod För Bolagsstyrning (Koden), liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Arne Myhrman Styrelseordförande
Anders Hugosson Vice ordförande
Mia Batljan Styrelseledamot
Henrik Salwén Styrelseledamot
Urban Hilding Styrelseledamot
Fredrik Haak Arbetstagarrepresentant
Mattias Magnusson Suppleant arbetstagarrepresentant

Prenumerera