Revisor

Årsstämman väljer bolagets revisor. Revisorn är ansvarig för att utifrån en årligen fastställd revisionsplan granska och utvärdera verksamhetens risker och koncernens finansiella rapportering. Revisorn träffar regelbundet revisionsutskottet för att informera om det löpande revisionsarbetet. Ersättning till revisorerna utgår enligt godkänd räkning efter lämnad offert.

Information om ersättning till revisorerna finns i årsredovisningen för 2019, se not 11 på sidan 55.

Carl Fogelberg Revisor

Årsstämman 2020 valde om PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill årsstämman 2021. PwC har som huvudansvarig revisor utsett den auktoriserade revisorn Carl Fogelberg.

Prenumerera