Revisor

Årsstämman väljer bolagets revisor. Revisorn är ansvarig för att utifrån en årligen fastställd revisionsplan granska och utvärdera verksamhetens risker och koncernens finansiella rapportering. Revisorn träffar regelbundet revisionsutskottet för att informera om det löpande revisionsarbetet. Ersättning till revisorerna utgår enligt godkänd räkning efter lämnad offert.

Information om ersättning till revisorerna finns i årsredovisningen för 2020, se not 11 på sidan 51.

Daniel Forsgren Revisor

Årsstämman 2021 valde Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden intill årsstämman 2022. Grant Thornton Sweden AB har som huvudansvarig revisor utsett den auktoriserade revisorn Daniel Forsgren.

Prenumerera