Tidigare stämmor

Årsstämma 2023

Kommuniké från årsstämma
Protokoll från årsstämma
Bilaga 2-8A till protokollet
Kallelse till årsstämma
VDs anförande
Fullmakt
Power of attorney
Instruktion för Eniro Group AB (publ) valberedning gällande från årsstämman 2018 tills vidare
Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför Eniros årsstämma 2023
Information om föreslagna ledamöter - Eniros årsstämma 2023
Bolagsordning – föreslagen ny lydelse
Återköpsbemyndigande fullständigt förslag
Emissionsbemyndigande fullständigt förslag
Långsiktigt incitamentsprogram fullständigt förslag
Bilaga A - Villkor teckningsoptioner TO 2023
Yttrande enligt 18-4 och 19-22 ABL
Ersättningsrapport
Revisorsyttrande avseende ersättningsriktlinjer
Förslag till vinstdisposition
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsredovisning 2022

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 12 SEPTEMBER 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma
Protokoll från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Power of Attorney
Huvudägarens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7a)
Förslagen bolagsordning
Huvudägarens förslag till beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier (punkt 7 b)
Huvudägarens förslag till beslut om minskning av aktiekapital genom indragning av preferensaktier av serie B (punkt 7 c)
Huvudägarens förslag till beslut om nyemission av stamaktier av serie A (punkt 7 e)
Information om föreslagna styrelseledamöter
Styrelsens motiverade yttrande resp. redogörelser enligt 20 kap. 8 § och 20 kap. 12 § jämte 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)
Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)
Revisorns yttrande enligt 20 kap. 12 § jämte 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)
Årsredovisning 2021

Årsstämma 2022

Kommuniké från årsstämma 
Protokoll från årsstämma
Kallelse till årsstämma 2022-04-27
Alternativ 1 - Formulär poströstning digitalt
Alternativ 2 - Formulär poströstning (utskrivbart för manuell signering)
Fullmaktsformulär
Power of attorney
Valberedningens förslag, redogörelse, yttrande
Information om de föreslagna ledamöterna
Instruktion för valberedningen gällande från 2018 och tills vidare
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade 2021
Rapport över ersättning till ledande befattningshavare
Revisorsyttrande ABL 8 kap 54 §
Aktieägares förslag om omvandling respektive respektive inlösen av aktier
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
Årsredovisning 2021

Frågor och svar inför årsstämman 2022

Årsstämma 2021

Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Formulär för poströstning 
Fullmaktsformulär
Power of attorney
Valberedningens redogörelse
Information om föreslagna ledamöter
Instruktion för valberedningen
Styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Bolagsordning
Styrelsens förslag till omvandling, minskning genom inlösen, fondemission
Styrelsens yttrande ABL 20:8
Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)
Styrelsens redogörelse ABL 20:13
Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551)
Fairness opinion
Aktiemarknadsnämndens uttalande
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande 
Årsredovisning 2020

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 28 DECEMBER 2020

Aktieägarna i Eniro kallades till extra bolagsstämma måndagen den 28 december 2020.

0 Protokoll från extra bolagsstämma 2020-12-28
1 Kallelse
2 Formulär poströstning
3 Slutredovisning poströster
4 Kontrollbalansräkning per 2020-10-31
5 Revisors yttrande över kontrollbalansräkning
6 Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
7 Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
8 Årsredovisning 2019
9 Röstlängd 2020-12-28
Kommuniké från extra bolagsstämma

Handlingar inför stämman:
Kallelse till extra bolagsstämma
Formulär poströstning extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Kontrollbalansräkning
Revisors yttrande över kontrollbalansräkning
Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
Revisors yttrande över styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
Årsredovisning 2019 jämte revisionsberättelse

Årsstämma 2020

Kommuniké från årsstämma
Protokoll
Kallelse till årsstämma 2020
Formulär för poströstning vid årsstämma i Eniro
Fullmakt Eniros årsstämma 2020-06-16
Årsredovisning 2019
Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande, årsstämma 2020
Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämma 2020
Instruktion för valberedningen från årsstämman 2018 tills vidare
Styrelsens redovisning ersättningar enligt Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 9.1 och 10.3
Revisorsyttrande ABL 8 kap 54 § huruvida riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Kontrollbalansräkning inkl revisorsyttrande
Bolagsordning, föreslagen lydelse

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2 MARS 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma
Protokoll
Kallelse
Fullmaktsformulär
Förslag till bolagsordning

Årsstämma 2019

Kommuniké från årsstämma
Protokoll årsstämma 2019
Kallelse Eniro årsstämma 2019
Fullmaktsformulär Eniros årsstämma 2019
Pressmeddelande Valberedningens förslag till styrelse och ny ordförande
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2019
Information om föreslagna ledamöter, Eniros styrelse, årsstämma 2019
Instruktion för valberedningen gällande från årsstämman 2018 tills vidare
Styrelsens redovisning ersättningar enligt 10.3 i Koden 2019
Revisorsyttrande ABL 8 kap 54§ huruvida riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § ABL
Bolagsordning föreslagen ny lydelse årsstämman 2019
Årsredovisning 2018

Extra bolagsstämma 15 augusti 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse 13 kap. 7 § ABL
Styrelsens redogörelse 19 kap. 24 § 13 kap. 6 ABL
Styrelsens yttrande 19 kap. 22-23 § ABL
Revisorns yttrande 13 kap. 6§ ABL
Revisorns yttrande 13 kap. 8§ ABL
Revisorns yttrande 19 kap. 24§ ABL
Årsstämmoprotokoll 2018, punkt 12 beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
Protokoll

Årsstämma 2018

Kommuniké från årsstämma
Kallelse
Fullmaktsformulär Eniro årsstämma 2018
Pressmeddelande 2018-03-29: Valberedningens förslag till styrelse i Eniro
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Information om föreslagna ledamöter
Styrelsens redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 9.1 och 10
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
Styrelsens förslag till bolagsordning
Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen
Protokoll

Årsstämma 2017

Kommuniké från årsstämma
Kallelse
Fullmaktsformular.pdf
Valberedningens_forslag_och_motiverade_yttrande.pdf
Styrelsens_redogorelse_20_kap_13_ss_abl_punkt_21.c.pdf
Revisorns_yttrande_enligt_20_kap_14_ss_over_styrelsens_redogorelse_20_kap_13_ss_abl_punkt_21.c_och_d.pdf
Styrelsens_redogorelse_20_kap_8_ss_samt_20_kap_13_ss_abl_punkt_21.d.pdf
Styrelsens_redogorelse_13_kap_7_ss_abl_punkt_21.f.pdf
Revisorns_yttrande_enl_13_kap_8_ss_over_styrelsens_redogorelse_13_kap_7_ss_punkt_21.f.pdf
Styrelsens_redogorelse_13_kap_7_ss_abl_punkt_21.g.pdf
Revisorns_yttrande_enl_13_kap_8_ss_abl_over_styrelsens_redogorelse_13_kap_7_ss_punkt_21.g.pdf
Styrelsens_redovisning_ersattningar_enligt_10.3_i_koden.pdf
Revisorns_yttrande_enl_8_kap_54_ss_abl_avseende_hur_riktlinjer_ersattning_till_ledande_befattningshavare_foljts
Revisorns_yttrande_enl_20_kap_8_ss_punkt_21.d.pdf
Protokoll_arsstamma_2017_inkl_bilaga_2-8.pdf

Årsstämma 2016

Kommuniké från årsstämma
Kallelse årsstämma 2016
Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
Valberedningens förslag ang emission av teckningsoptioner mm
Teckningsoptioner villkor_Underbilaga A
Styrelsens förslag till vinstdelning
Styrelsens redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisorernas yttrande
Årsredovisning 2015
Protokoll

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2015-12-18

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Protokoll

Årsstämma 2015

Kommuniké från årsstämma
Kallelse årsstämma 2015
Styrelsens förslag till vinstutdelning samt yttrande 18 kapitlet 4§ ABL
Förslag till riktlinjer
Valberedningens redogörelse, förslag ochmotiverat yttrande 2015
Fullmaktsformulär
Presentation av föreslagna styrelseledamöter till nyval
Styrelsens redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering
Revisorsyttrande om årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts
Eniros Årsredovisning 2014
Protokoll från årsstämma 2015

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2015-03-09

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Protokoll

Årsstämma 2014

Kommuniké från årsstämma
Protokoll årsstämma 2014
Kallelse
Årsredovisning 2013
Styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare och beslut om aktierelaterat incitamentsprogram
Styrelsens förslag till vinstutdelning
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering
Valberedningens förslag, redogörelse och motiverade yttrande
Presentation av föreslagna ledamöter för nyval
Presentation av föreslagna ledamöter för omval
Revisorns yttrande
Fullmakt

Årsstämma 2013

Kommuniké från årsstämma
Fullmakt
Kallelsen
Förslag till bolagsordningsändringar enligt punkt 15a och 17b(i) i kallelsen
Förslag till bolagsordning för antagande
Valberedningens redogörelse och rapport 2013
Revisorsyttrande
Årsredovisningen 2012
Styrelsens yttrande enl 18 kap 4 § ABL
Styrelsens yttrande enl 19 kap 22 § ABL
Protokoll Eniros årsstämma 25 april 2013
Bilaga 2 (bolagsordning)
Bilaga 3 (punkt 16 och 17)
Bilaga 4 (valberedningens förslag)

Extra bolagsstämma 2012-06-07

Kommuniké från extra bolagsstämma
Frågor & svar aktieägare i Eniro
Prospekt
Anmälningssedel
Informationsbroschyr
VD-anförande extra bolagsstämma 7 juni 2012
Protokoll Extra Bolagsstämma 7 juni 2012
Bilaga 2: Dagordning
Bilaga 3: Styrelsens fullständiga förslag
Kallelse
Styrelsens förslag
Bilaga 1
Styrelsens redogörelse
Styrelsens yttrande
Revisorns yttrande

Årsstämma 2012

Kommuniké från årsstämma
Protokoll från Årsstämma 2012
Valberedningens rapport och förslag Årsstämma 2012
Styrelsens fullständiga förslag Årsstämma 2012
Yttrande ledande befattningshavare Årsstämma 2012

Prenumerera