Hållbarhet

Hållbarhet/Miljö

Hållbarhet börjar med ett företags värdesystem och en principiell inställning till att göra affärer. Eniro har antagit FN:s Global Compact som grund för sin hållbarhetspolicy. Detta innebär att Eniro arbetar på ett sätt som åtminstone uppfyller grundläggande ansvar inom områdena mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, personal, miljö och antikorruption.

Inom Eniro gäller samma värderingar och principer överallt där Eniro har en närvaro. God praxis inom ett område kompenserar inte skada i ett annat. Genom att införliva Global Compact’s principer i Eniros strategier, riktlinjer och rutiner, och inrättande av en kultur av integritet, upprätthåller Eniro inte bara sitt grundläggande ansvar för människor och planeten, utan lägger även grunden för långsiktig framgång.

Eniros ambition är att ta socialt ansvar och agera proaktivt i relation till samtliga intressenter; kunder, användare, medarbetare, aktieägare och leverantörer. Det innebär ansvarstagande såväl etiskt och socialt som miljömässigt.

FÖRETAGETS AFFÄRSMODELL UR ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

Eniro erbjuder kunderna digitala marknadsföringslösningar som bidrar till att bygga lokala relationer.

Alltifrån de gamla telefonkatalogerna fram till idag har vi hjälpt människor att hitta företag och därmed hjälpt små och medelstora lokala företag att överleva.

Utan livskraften i de lokala företagen skulle mindre kommuner, städer och bostadsområden efterhand utarmas och förlora sina invånare. Vårt syfte är att hjälpa dessa företag att nå ut i en allt mer digitaliserad och urbaniserad värld och i förlängningen hålla närområden levande och tillgängliga för våra användare att upptäcka.

Såväl våra kunder som användare ska uppleva oss som en engagerad, pålitlig och hjälpsam samarbetspartner och källa för information.

ANSVARSFULL MARKNADSFÖRING OCH ANVÄNDARDATA

I Eniros söktjänster tillåter Eniro bara reklam som följer lagar, regler och är i överensstämmelse med Eniros egna etiska riktlinjer. Reklamen får inte heller upplevas som stötande. I övrigt har Eniro också en restriktiv inställning till reklam för alkohol och Eniro tillåter ingen reklam för spritdrycker eller receptbelagda läkemedel. Reklampristävlingar är utformade i enlighet med relevant lagstiftning och kommersiella reklamlotterier godkänns inte. Eniros policy för ansvarsfull marknadsföring omfattar också reklam som uppfattas som diskriminerande eller som på annat sätt undergräver mänskliga rättigheter.

En gemensam branschfråga är hanteringen av användardata och personuppgifter. Det handlar om att skydda användarnas integritet, samtidigt som det finns ett växande intresse för att bättre kunna kartlägga sökmönster och erbjuda mer riktade tjänster.

Eniro behandlar personuppgifter och värnar om transparens. Eniros policyer, bland annat integritetspolicy och cookiepolicy, publiceras på Eniros hemsidor. Där finns även verktyg för den enskilda individen som önskar utnyttja sina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning.

PERSONAL, SOCIALA FÖRHÅLLANDEN SAMT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Eniro värnar om föreningsfriheten och bolaget har kollektivavtal i Sverige och Norge. Eniro är övertygat om att en bred mångfald bland medarbetarna ger den bästa dynamiken i organisationen. Bolaget har en jämn könsfördelning med 54 procent kvinnor och 46 procent män, och många medarbetare med olika etnisk bakgrund. Att beakta mångfald och jämställdhet är en självklarhet vid såväl rekrytering som i karriärs- och successionsplanering.

MILJÖ

Fokus för Eniros miljöarbete är framförallt att minska miljöpåverkan från den digitala verksamheten. Det gör vi genom att arbeta med konsolidering och virtualisering av servrar. I Eniros dagliga verksamhet är miljöarbetet fokuserat på insatser som spar tid och kostnader samt minskar miljöpåverkan. Exempelvis ersätts allt fler resor med telefon­ och videokonferenser, och bolaget strävar efter att minska antalet flygresor. Vid upphandlingar ställer vi krav på att leverantörer ska ha en dokumenterad policy för etik och miljö och vissa miljöaspekter vägs in i valet av leverantör. De största inköpen sker inom digital produktion och kontor. Där vi kan påverka enligt gällande hyresavtal ställer vi även krav på grön el.

ANTI-KORRUPTION

God affärsetik är självklart för Eniro. Samtliga säljare utbildas i hur de ska agera i kundrelationer vilket även omfattar gåvor och representation. Eniro har en whistleblower funktion, där enskilda medarbetare kan rapportera om man tycker att något avviker från gällande rutiner, policy eller regler.

ENIROS POLICIES

Eniro har en koncerngemensam etikpolicy. Alla medarbetare förväntas följa den och målsättningen är att alla nya medarbetare utbildas i dess innehåll och innebörd. Eniros etikpolicy hanterar bland annat om frågor om mänskliga rättigheter, kundrelationer, konkurrens och oberoende. Utöver Eniros etikpolicy har Eniro också ytterligare ett antal riktlinjer för Eniros uppförande, t ex jämställdhetspolicy (för respektive land), miljöpolicy, inköpspolicy samt policy för reklam och diskriminering. I samband med avtals ingående upprättar Eniro en avtalssammanfattning utvisande huruvida policyer följts. Härutöver görs ingen särskild regelbunden granskning.

RESULTATET AV POLICYN, VÄSENTLIGA RISKER SAMT HANTERING AV RISK

Eniro har inte identifierat några väsentliga affärsrisker relaterade till verksamhetens hållbarhetsarbete.

CENTRALA RESULTATINDIKATORER RELEVANTA FÖR VERKSAMHETEN

Eniro har inte utvecklat centrala resultatindikatorer relevanta för ­verksamheten.

Prenumerera