Utskott

Styrelseutskott

Styrelsen har valt att inte inrätta utskott, utan hela styrelsen fullgör ersättnings¬ och revisionsutskottets uppgifter enligt vad som framgår av fastställda arbetsordningar för respektive utskott.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet har utgjorts av hela styrelsen och arbetet har bedrivits som en integrerad del av styrelsearbetet vid ordinarie styrelsemöten. Hela styrelsen har fullgjort de uppgifter som ersättnings¬utskottet har enligt Koden och av styrelsen fastställd arbetsordning för ersättningsutskottet bland annat styrelsens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare, följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna, gällande principer för rörliga ersättningar, ersättningsstrukturer och villkor för ledande befattningshavare i bolaget, inklusive utfall av eventuella rörliga ersättningar för bolagsledningen. Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören. Styrelsens ordförande förbereder, på förslag av verkställande direktören, ¬styrelsens beslut om ersättningar och övriga villkor för ledande befattningshavare inom ramen för fastställda ersättningsriktlinjer.

Revisionsutskottet

Sedan årsstämman 2018 har revisionsutskottet utgjorts av hela styrelsen och arbetet har bedrivits som en integrerad del av styrelsearbetet vid ordinarie styrelsemöten. Hela styrelsen har fullgjort de uppgifter som revisionsutskottet har enligt aktiebolagslagen och av styrelsen fastställt arbetsordning för revisionsutskottet, bland annat att övervaka och säkerställa kvaliteten avseende bolagets finansiella rapportering, samt övervaka, lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet med avseende bland annat på effektiviteten i bolagets interna kontroll och risk¬hantering, samt följa och över¬väga tillämpningen av nuvarande redovisningsprinciper och införandet av nya redovisnings¬principer samt av andra krav på redovisningen som följer av lag, god redovisningssed, eller gällande börsregler. Detta inkluderar att övervaka processerna för revision och effektiviteten i den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen.

Styrelsen sammanträffar löpande med Eniros revisor och håller sig informerad om inriktningen och omfattningen av revisionsarbetet samt utvärderar detta och diskuterar löpande synen på Eniros risker avseende den finansiella rapporteringen med revisorn.

Eniros valberedning informeras om utvärderingen av revisionsarbetet och styrelsen har rekommenderat valberedningen att föreslå omval av revisor samt förslag till arvode för revisionsarbetet. Med anledning av att nuvarande huvudansvarig revisor går i pension har PwC meddelat byte av huvudansvarig revisor vilket styrelsens rekommendation till -valberedningen stödjer.

Upphandling av revisor genomfördes som bas för revisionsutskottets rekommendation till valberedningen för dess förslag till val av revisor vid årsstämman 2017, varför någon upphandling inte skett inför årsstämman 2020, utan styrelsen har rekommenderat valberedningen att föreslå omval. Riktlinjer har fastställts för vilka andra tjänster än revisionstjänster som Eniro får upphandla av sin revisor.

För ledamöternas närvaro, se s 36-37 i årsredovisningen. Viktiga revisionsutskottsfrågor som styrelsen behandlat under 2019 inbegriper:

  • Intäktsredovisning
  • Interna kontrollprocesser och rutiner
  • Finansiella mål
  • Långsiktig kapitalstruktur
  • Revision
  • Riskanalyser
  • Övervakning av finansiell rapportering
  • Försäkringsfrågor
  • Pensionsfrågor
  • Nedskrivningsprövningar

Prenumerera