Utskott

Styrelseutskott

Styrelsen har valt att inte inrätta utskott, utan hela styrelsen fullgör ersättnings- och revisionsutskottets uppgifter enligt vad som framgår av fastställda arbetsordningar för respektive utskott.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet har utgjorts av hela styrelsen och arbetet har bedrivits som en integrerad del av styrelsearbetet vid ordinarie styrelsemöten. Hela styrelsen har fullgjort de uppgifter som ersättningsutskottet har enligt Koden och av styrelsen fastställd arbetsordning för ersättningsutskottet bland annat styrelsens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra ledande befattningshavare, följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna, gällande principer för rörliga ersättningar, ersättningsstrukturer och villkor för ledande befattningshavare i bolaget, inklusive utfall av eventuella rörliga ersättningar för bolagsledningen. Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande direktören. Styrelsens ordförande förbereder, på förslag av verkställande direktören, styrelsens beslut om ersättningar och övriga villkor för ledande befattningshavare inom ramen för fastställda ersättningsriktlinjer.

Revisionsutskottet

Sedan årsstämman 2018 har revisionsutskottet utgjorts av hela styrelsen och arbetet har bedrivits som en integrerad del av styrelsearbetet vid ordinarie styrelsemöten. Hela styrelsen har fullgjort de uppgifter som revisionsutskottet har enligt aktiebolagslagen och av styrelsen fastställt arbetsordning för revisionsutskottet, bland annat att övervaka och säkerställa kvaliteten avseende bolagets finansiella rapportering, samt övervaka, lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet med avseende bland annat på effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering, samt följa och överväga tillämpningen av nuvarande redovisningsprinciper och införandet av nya redovisningsprinciper samt av andra krav på redovisningen som följer av lag, god redovisningssed, eller gällande börsregler. Detta inkluderar att övervaka processerna för revision och effektiviteten i den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen.

Styrelsen sammanträffar löpande med Eniros revisor och håller sig informerad om inriktningen och omfattningen av revisionsarbetet samt utvärderar detta och diskuterar löpande synen på Eniros risker avseende den finansiella rapporteringen med revisorn.

Eniros valberedning informeras om utvärderingen av revisionsarbetet. Inför årsstämman 2021 genomfördes en upphandling av revisor. Styrelsen har rekommenderat valberedningen att föreslå nyval av Grant Thornton Sweden AB som revisor samt förslag till arvode för revisionsarbetet.

Riktlinjer har fastställts för vilka andra tjänster än revisionstjänster som Eniro får upphandla av sin revisor. Viktiga revisionsutskottsfrågor som styrelsen behandlar under året inbegriper:

 • Intäktsredovisning
 • Interna kontrollprocesser och rutiner
 • Finansiella mål
 • Långsiktig kapitalstruktur
 • Företagsrekonstruktion
 • Revision
 • Riskanalyser
 • Övervakning av finansiell rapportering
 • Försäkringsfrågor
 • Pensionsfrågor
 • Nedskrivningsprövningar

Prenumerera