Bolagsstämmor

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas på bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och är anmälda i tid har rätt att delta på bolagsstämman, personligen eller genom ombud.

Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet. För vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen att ett förslag skall biträdas av en högre majoritet. Aktieägare har rätt att få ärenden upptagna vid årsstämman, om begäran inkommer till styrelsen inom rimlig tid. Begäran ska ställas till styrelsen och skickas till e-postadressen ir@eniro.com eller Styrelsen, Eniro AB, Box 7044, 164 07 Kista.

En årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Årsstämman beslutar om utdelning, godkännande av årsbokslutet, val av styrelseledamöter och revisorer, riktlinjer om ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare, bolagsordningsändringar och andra viktiga frågor.

En extra bolagsstämma kan sammankallas av styrelsen eller efter begäran av revisorerna eller ägare till minst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 28 DECEMBER 2020

Aktieägarna i Eniro kallades till extra bolagsstämma måndagen den 28 december 2020.

0 Protokoll från extra bolagsstämma 2020-12-28
1 Kallelse
2 Formulär poströstning
3 Slutredovisning poströster
4 Kontrollbalansräkning per 2020-10-31
5 Revisors yttrande över kontrollbalansräkning
6 Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
7 Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
8 Årsredovisning 2019
9 Röstlängd 2020-12-28
Kommuniké från extra bolagsstämma

Handlingar inför stämman:
Kallelse till extra bolagsstämma
Formulär poströstning extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Kontrollbalansräkning
Revisors yttrande över kontrollbalansräkning
Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
Revisors yttrande över styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
Årsredovisning 2019 jämte revisionsberättelse

Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 hållas den 29 april i Kista. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@eniro.com senast den 22 januari 2021. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till ir@eniro.com senast den 12 mars 2021, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

Tidigare stämmor

Prenumerera