Bolagsstämmor

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas på bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och är anmälda i tid har rätt att delta på bolagsstämman, personligen eller genom ombud.

Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet. För vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen att ett förslag skall biträdas av en högre majoritet. Aktieägare har rätt att få ärenden upptagna vid årsstämman, om begäran inkommer till styrelsen inom rimlig tid. Begäran ska ställas till styrelsen och skickas till e-postadressen ir@eniro.com eller Styrelsen, Eniro AB, Box 4085, 169 04 Solna.

En årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Årsstämman beslutar om utdelning, godkännande av årsbokslutet, val av styrelseledamöter och revisorer, riktlinjer om ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare, bolagsordningsändringar och andra viktiga frågor.

En extra bolagsstämma kan sammankallas av styrelsen eller efter begäran av revisorerna eller ägare till minst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Eniro kallades till årsstämma torsdagen den 29 april 2021. Med anledning av coronaviruset beslutade styrelsen att årsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Aktieägare som ville lägga fram förslag till valberedningen hade möjlighet att göra detta via e-post till nominationcommittee@eniro.com fram till den 22 januari 2021. Aktieägare som önskade få ärende behandlat på stämman inkom med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till ir@eniro.com senast den 12 mars 2021, för att förslaget skulle kunna tas in i kallelsen till stämman.

Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Formulär för poströstning 
Fullmaktsformulär
Power of attorney
Valberedningens redogörelse
Information om föreslagna ledamöter
Instruktion för valberedningen
Styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Bolagsordning
Styrelsens förslag till omvandling, minskning genom inlösen, fondemission
Styrelsens yttrande ABL 20:8
Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)
Styrelsens redogörelse ABL 20:13
Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551)
Fairness opinion
Aktiemarknadsnämndens uttalande
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande 
Årsredovisning 2020

Tidigare stämmor

Prenumerera