Bolagsstämmor

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas på bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och är anmälda i tid har rätt att delta på bolagsstämman, personligen eller genom ombud.

Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet. För vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen att ett förslag skall biträdas av en högre majoritet. Aktieägare har rätt att få ärenden upptagna vid årsstämman, om begäran inkommer till styrelsen inom rimlig tid. Begäran ska ställas till styrelsen och skickas till e-postadressen bolagsstamma@eniro.com eller Styrelsen, Eniro AB, Box 4085, 169 04 Solna.

En årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Årsstämman beslutar om utdelning, godkännande av årsbokslutet, val av styrelseledamöter och revisorer, riktlinjer om ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare, bolagsordningsändringar och andra viktiga frågor.

En extra bolagsstämma kan sammankallas av styrelsen eller efter begäran av revisorerna eller ägare till minst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämma 2023

Årsstämman 2023 för Eniro Group AB (publ) kommer att hållas den 11 maj 2023 kl. 11.00. En aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska ställa en sådan begäran till styrelsen på bolagsstamma@eniro.com senast den 17 mars 2023.

Tidigare stämmor

Prenumerera