Bolagsstämmor

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas på bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och är anmälda i tid har rätt att delta på bolagsstämman, personligen eller genom ombud.

Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet. För vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen att ett förslag skall biträdas av en högre majoritet. Aktieägare har rätt att få ärenden upptagna vid årsstämman, om begäran inkommer till styrelsen inom rimlig tid. Begäran ska ställas till styrelsen och skickas till e-postadressen bolagsstamma@eniro.com eller Styrelsen, Eniro AB, Box 4085, 169 04 Solna.

En årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Årsstämman beslutar om utdelning, godkännande av årsbokslutet, val av styrelseledamöter och revisorer, riktlinjer om ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare, bolagsordningsändringar och andra viktiga frågor.

En extra bolagsstämma kan sammankallas av styrelsen eller efter begäran av revisorerna eller ägare till minst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämma 2023

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
VDs anförande
Fullmakt
Power of attorney
Instruktion för Eniro Group AB (publ) valberedning gällande från årsstämman 2018 tills vidare
Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför Eniros årsstämma 2023
Information om föreslagna ledamöter - Eniros årsstämma 2023
Bolagsordning – föreslagen ny lydelse
Återköpsbemyndigande fullständigt förslag
Emissionsbemyndigande fullständigt förslag
Långsiktigt incitamentsprogram fullständigt förslag
Bilaga A - Villkor teckningsoptioner TO 2023
Yttrande enligt 18-4 och 19-22 ABL
Ersättningsrapport
Revisorsyttrande avseende ersättningsriktlinjer
Förslag till vinstdisposition
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsredovisning 2022

Tidigare stämmor

Prenumerera