Bolagsstämmor

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas på bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och är anmälda i tid har rätt att delta på bolagsstämman, personligen eller genom ombud.

Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet. För vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen att ett förslag skall biträdas av en högre majoritet. Aktieägare har rätt att få ärenden upptagna vid årsstämman, om begäran inkommer till styrelsen inom rimlig tid. Begäran ska ställas till styrelsen och skickas till e-postadressen ir@eniro.com eller Styrelsen, Eniro AB, Box 4085, 169 04 Solna.

Vad gäller årsstämman 2022 ska sådan begäran ha inkommit till styrelsen senast den 10 mars 2022.

En årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Årsstämman beslutar om utdelning, godkännande av årsbokslutet, val av styrelseledamöter och revisorer, riktlinjer om ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare, bolagsordningsändringar och andra viktiga frågor.

En extra bolagsstämma kan sammankallas av styrelsen eller efter begäran av revisorerna eller ägare till minst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 12 SEPTEMBER 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma
Protokoll från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Power of Attorney
Huvudägarens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7a)
Förslagen bolagsordning
Huvudägarens förslag till beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier (punkt 7 b)
Huvudägarens förslag till beslut om minskning av aktiekapital genom indragning av preferensaktier av serie B (punkt 7 c)
Huvudägarens förslag till beslut om nyemission av stamaktier av serie A (punkt 7 e)
Information om föreslagna styrelseledamöter
Styrelsens motiverade yttrande resp. redogörelser enligt 20 kap. 8 § och 20 kap. 12 § jämte 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)
Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)
Revisorns yttrande enligt 20 kap. 12 § jämte 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)
Årsredovisning 2021

Tidigare stämmor

Prenumerera