Bolagsstyrning

Eniro är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, aktiebolagslagen och regelverket vid Nasdaq Stockholm. Eniro tillämpar sedan 2005 Svensk kod för bolagsstyrning.

Eniro ska följa Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet, som utfärdats av Institutet Mot Mutor den 20 november 2014 (”Näringslivskoden”). Näringslivskoden återfinns här: https://www.institutetmotmutor.se/skrifter/naringslivskoden/

Eniro verkar för att verksamheten ska generera god långsiktig avkastning för aktieägare och andra intressenter. En effektiv bolagsstyrning inom Eniro kan sammanfattas i ett antal samverkande komponenter som beskrivs i bilden nedan.

Prenumerera