Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämman. Valberedning ska också framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets hemsida.

För ytterligare information om valberedningens arbete, se bolagsstyrningsrapporten.

PROCEDUR FÖR INRÄTTANDE AV VALBEREDNING I ENIRO

Styrelsens ordförande kontakter de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av:

  • Fredric Forsman, utsedd av SpectrumOne AB
  • Ilija Batljan, eget innehav och via bolag
  • Theodor Jeansson, eget innehav
  • Thomas Krishan, eget innehav
  • Arne Myhrman, styrelseordförande i Eniro Group AB

Valberedningen representerar cirka 48 procent av det totala antalet röster i Eniro Group AB och uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden.

Valberedningen har utsett Fredric Forsman till sin ordförande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@eniro.com senast den 20 januari 2022.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till ir@eniro.com senast den 10 mars 2022, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

Prenumerera