Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämman. Valberedning ska också framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information om valberedningens arbete, se bolagsstyrningsrapporten.

Procedur för inrättande av valberedning i Eniro

Styrelsens ordförande kontaktar de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant att, jämte ordföranden, utgöra valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den röstmässigt största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningens ledamöter inför Eniro Group AB:s (publ) ("Eniro") årsstämma 2024 har nu utsetts. Årsstämman kommer att hållas onsdagen den 29 maj 2024 i Solna.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Eniros årsstämma 2018 och som fortfarande gäller har de större aktieägarna i Eniro utsett en valberedning inför årsstämman 2024. I valberedningen ingår:  

- Cecilia Hjertzell, utsedd av SpectrumOne AB (publ)

- Mats Gabrielsson, utsedd av B.O. Intressenter AB

- Joakim Lindén, utsedd av Crafoord Capital Partners AB

- Thomas Krishan, eget innehav

- Fredric Forsman, styrelseordförande i Eniro   

Valberedningen representerar drygt 56 procent av det totala antalet röster i Eniro och uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av svensk kod for bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Valberedningen har utsett Cecilia Hjertzell till ordförande. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2024 framlägga förslag till ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelsen och revisorer, val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt i förekommande fall ändringar i riktlinjer för valberedningen.  Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra det via e-post till nominationcommittee@eniro.com senast den 23 februari 2024. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till ir@eniro.com senast den 5 april 2024, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

Prenumerera