Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämman. Valberedning ska också framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets hemsida.

För ytterligare information om valberedningens arbete, se bolagsstyrningsrapporten.

PROCEDUR FÖR INRÄTTANDE AV VALBEREDNING I ENIRO

Styrelsens ordförande kontakter de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De fyra största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

För ytterligare detaljer kring proceduren för hur valberedningen utses, se Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2020.

Valberedningen inför årsstämman 2020 bestod av:

Johnny Sommarlund, utsedd av MGA Placeringar
Ilija Batljan, eget innehav och via bolag
Theodor Jeansson, eget innehav (ordförande)
Carl Rosvall, utsedd av Hajskäret Invest AB och
Arne Myhrman, styrelseordförande i Eniro.

Valberedningen utsedd av de större aktieägarna inför årsstämman 2020 i enlighet med de riktlinjer som beslutades på Eniros årsstämma 2018 har påbörjat sitt arbete inför årsstämman 2021.

Efter ägarförändring i Eniro AB vid årsskiftet 2020/2021 består Valberedningen inför årsstämman 2021 av:

  • Fredrik Forsman, utsedd av SpectrumOne AB, (valberedningens ordförande)
  • Ilija Batljan, eget innehav och via egna bolag
  • Johnny Sommarlund
  • Theodor Jeansson
  • Arne Myhrman, styrelseordförande i Eniro AB

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2021 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, val av styrelse, val av styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer, revisorsarvoden, val av ordförande på årsstämma, samt i förekommande fall ändringar i riktlinjer för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@eniro.com senast den 22 januari 2021.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till ir@eniro.com senast den 12 mars 2021, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

Prenumerera