Personuppgiftspolicy

ENIROS BEHANDLING AV AKTIEÄGARES PERSONUPPGIFTER

 1. INLEDNING
  1.1 Som aktieägare i Eniro Group AB (publ) (”Eniro”) behandlar vi personuppgifter om dig. Vi vill därför informera dig om vår behandling och om vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen.
  1.2 Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) ansvarar för att föra aktieboken i Eniro och är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker i anslutning till uppdraget. Om du vill veta mer om hur Euroclear behandlar dina personuppgifter ber vi dig att kontakta Euroclear.
 2. PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN, ÄNDAMÅL, OCH LAGRINGSTID
  2.1 Följande personuppgifter behandlas:
  • namn, personnummer och kontaktuppgifter,
  • information om ditt aktieinnehav (antal aktier och eventuella noteringar som enligt lag kopplas till varje aktiepost, t ex aktieslag), och
  • uppgifter i eventuell kommunikation mellan dig och Eniro, inklusive uppgifter i styrelse- och stämmoprotokoll.
   2.2 Personuppgifterna behandlas i huvudsak för att uppfylla Eniros skyldigheter enligt lag. I samband med bolagsstämma används uppgifterna också för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
   2.3 När du upphör att vara aktieägare i Eniro raderar vi dina uppgifter. Vissa uppgifter måste dock sparas under en längre tid enligt lag, däribland bolags-, aktie-, värdepappers- och skatterättslig lagstiftning.
 3. GRUND FÖR INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER
  Personuppgifterna behandlas för att Eniro ska uppfylla sina skyldigheter som följer enligt lag, däribland bolags-, aktie-, värdepappers- och skatterättslig lagstiftning. Om Eniro har ett legitimt intresse av en viss behandling, kan personuppgifterna komma att behandlas med stöd av en intresseavvägning.
 4. DINA RÄTTIGHETER
  4.1 Eniro är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter i förhållande till oss:
  • Rätt till information (artikel 13-15 i GDPR): en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
  • Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR): en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Rätt till radering (artikel 17 i GDPR): en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
  • Rätt till begränsad behandling (artikel 18 i GDPR) en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är vår tillgång till uppgifterna begränsad.
  • Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR) en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
  • Rätt att göra invändningar (artikel 21 i GDPR): en rätt att under vissa förutsättningar invända mot bolagets behandling av personuppgifter.
   4.2 Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du rätt att klaga till datainspektionen.
 5. ÖVRIGT
  5.1 Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom Enirokoncernen eller till tredje part, om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut. Vissa uppgifter, som namn och information i styrelse- och stämmoprotokoll, kan komma att publiceras på Eniros webbplats.
  5.2 Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta Eniro på: dataprotectionoffice@eniro.com

Prenumerera